Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 32/VI/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Regulamin określa w szczególności:

 1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

 2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

 3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

 4. wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

 5. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatkówdo wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 i z 2006 r. Nr 43, poz. 293);

 3. szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole prowadzone przez Gminę Janów

 4. nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę, wychowawcę świetlicy szkolnej, nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 3;

 5. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;

 6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział;

 7. grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;

 8. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;

 9. dodatku – należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 4

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 5

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

 3. Dodatek przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3)      Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 6

 1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Janów i wynoszący 40zł miesięcznie na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.

 2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4.

 3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:

1)      udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2)      osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3)      skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4)      skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5)      aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6)      inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7)      udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

8)      opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

9)      inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

11)  wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

12)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:

1)      skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

2)      właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;

3)      współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;

4)      osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

5)      wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

6)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

7)      zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;

8)      merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;

9)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

10)  promocja szkoły na zewnątrz.

§ 7

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 2. Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

 3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Janów.

 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatki funkcyjne

§ 8

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych.

 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1 przyznaje:

1)      dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Janów w granicach określonych w tabeli:

 

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

 

Stanowisko

Wysokość dodatku obliczana od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem  pedagogicznym

    Dyrektor  szkoły:

-   do  7  oddziałów

-  powyżej  7  oddziałów

 

 

     -  od  38%   do    45%

     -  od  50%   do    70%

     Dyrektor   przedszkola:

-   1  oddział

-   4  oddziały

 

 

      -  od  20%   do   30%

      -  od  30%   do   35%     

2)      dla pozostałych stanowisk kierowniczych – dyrektor.

§ 9

1).    Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 30 - 50 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2).    Nauczycielowi przedszkola przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzi zajęcia.

§ 10

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 30 złotych za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

§ 11

 1. Dodatek funkcyjny, o których mowa w § 9-10, przyznaje dyrektor.
  Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania –z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

 5. W przypadku niezdolności do pracy dyrektora spowodowanej długotrwałą chorobą trwającą dłużej niż 35 dni, w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, osobie pełniącej czasowo obowiązki dyrektora wysokość dodatku ustala Wójt Gminy Janów.

 6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy

§ 12

 1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1)      stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;

2)      wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3)      inne wynikające z §8 rozporządzenia

§ 13

Nauczycielom przysługują  miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:

- nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania.

§ 14

 1. Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć  wymienionych w § 12 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób  w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 10% ich wynagrodzenia zasadniczego.

§ 15

 1. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy Janów.

 2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 16

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 17

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 18

Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 19

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z  dołu.

Rozdział 7
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

§ 20

 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy i nagrody Dyrektora Szkoły.

 2. Z wydzielonej puli 70% przeznacza się do dyspozycji dyrektora szkół a 30% do dyspozycji Wójta Gminy.

 3. Wysokość Wójta Gminy nie może być niższa niż 17% wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 4. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

 5. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1 jest przepracowanie, co najmniej 1 roku              i spełnienie co najmniej trzech kryteriów określonych w ust. 6 i 7

 6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi na umotywowany wniosek Dyrektora.

 7. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora:

a)      Wyniki  nauczania,  efekty wychowawcze,

b)      dyscyplina  pracy,

c)      nowatorstwo  w  pacy  wychowawczej,

d)      zróżnicowanie  form  działalności  wychowawczej,

e)      przygotowanie  uroczystości  szkolnych  i  pozaszkolnych,

f)        samokształcenie  i  dokształcanie  nauczycieli,

g)      udział  w  pracach  organów  i  komisji  szkolnych i  pozaszkolnych.

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania Nagrody Wójta Gminy:

a)      powszechnie  uznawany  dorobek  w  pracy  dydaktycznej,  wychowawczej i  opiekuńczej,

b)      szczególne  osiągnięcia  w  kierowaniu  zespołem,

c)      dorobek  naukowy,  publikacje,  opracowania,

d)      wprowadzanie  pozytywnie  ocenianych  innowacji  w  kształceniu  i  prowadzeniu szkoły

e)      organizowaniu imprez, festynów szkolnych,

f)        pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,              

g)      znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach.

 1. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

 2. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego lub okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 21

1.      Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany, co miesiąc w wysokości:

1)      dla 1 osoby                                          20 zł

2)      dla 2 osób                                          30 zł,

3)      dla 3 osób                                            45 zł,

4)      dla 4 i więcej osób                               60 zł.

3.      Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1)      małżonka;

2)      rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;

3)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5)      dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4.      zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – Wójt Gminy Janów w przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

5.      Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6.      Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu  mieszkalnego.

§ 22

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)      niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2)      pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3)      odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4)      korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 23

1)      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.

2)      Dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy Janów.

3)      Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 25

Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 26

Traci moc uchwała Nr 265/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 27

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek
Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie
Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku
Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów
Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka
Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren
Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja