Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Uchwała Nr 30/VI/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Na podstawie art. 9 ust. 1 z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3, art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1998 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 pkt 9) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, nadanym uchwałą Rady Gminy w Janowie Nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku:

1) w § 7 po słowach „wychowanie przez sztukę” skreślić przecinek oraz dodać zdanie „oraz ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,”

2) w § 20 w punkcie „c” kropkę zastąpić średnikiem oraz dodać lit. „d)” i „e)” oraz ustęp 4 w brzmieniu:

„d) korzystanie ze stanowisk komputerowych;

e) usługi reprograficzne.

4. Wpływy mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów i dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej            w Janowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek
Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie
Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku
Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów
Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka
Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren
Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja