Uchwała Nr 25/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Uchwała Nr 25/IV/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858).

Rada Gminy w Janowie uchwala :

§ 1

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w następującej wysokości:

Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków dla Grupy I (osoby fizyczne) – 3,50 zł + należny podatek VAT.

Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków dla Grupy II (pozostali odbiorcy usług) – 5,09 zł + należny podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/IV/2007   52.063 KB