Uchwała Nr 24/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Janów

Uchwała Nr 24/IV/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858).

Rada Gminy w Janowie uchwala :

§ 1

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 2,42 zł + należny podatek VAT

§ 2

Wprowadzić stałą miesięczną opłatę za korzystanie z przyłącza w kwocie 2,00 zł + należny podatek VAT.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski