główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 20/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała Nr 20/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408   z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie uchwala :

§ 1

Rada Gminy w Janowie wyraża pozytywną opinię odnośnie projektu przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie w zakresie zmian ujętych w § 1 pkt. 1) – 4) Projektu uchwały Rady Miasta Częstochowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski