główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 19/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów

Uchwała Nr 19/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Janowie uchwala :

§ 1

Uchwala się wypłacanie w wysokości 10,7% minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz.1679 z późniejszymi zmianami) sołtysom z terenu gminy Janów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w Janowie, w zaokrągleniu do jednego złotego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 91/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski