Uchwała Nr 18/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr 18/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art. 4 pkt.1 oraz art. 20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz.1223)

Rada Gminy w Janowie uchwala :

§ 1

Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia :

- stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                    -  4.500 zł

- stawka dodatku funkcyjnego w kwocie                                               -  1.400 zł

- stawka dodatku specjalnego w wysokości 20% łącznie

   wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie            -   1.180 zł

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia

   zasadniczego w kwocie                                                                     -      900 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 175/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski