Uchwała Nr 17/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Uchwała Nr 17/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w oparciu o art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” ( tj. Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902),

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr 10/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok uchylić dotychczasową treść § 2 i nadać mu następujące brzmienie:

㤠2

I. Plan przychodów po zmianach:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006r                                                                -    1 030,00 zł.

2. Wpływy środków na rachunek bankowy za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                              - 12 513,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY:                       - 13 543,00 zł.

II. Plan wydatków po zmianach:

1. Rozdział wód „Wiercicy” w Zespole Pałacowo – Parkowym w Złotym Potoku                                                    -   3 000,00 zł.

2. Ochrona wód „Wiercicy” (odwodnienie ul. Mickiewicza w Janowie)                                                 -   8 766,00 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2006 r                                                                                         - 1 777,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski