Uchwała Nr 16/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł

Uchwała Nr 16/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1

W Uchwale Nr 272/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł uchylić dotychczasową treść § 2 i nadać mu następujące brzmienie:

„ § 2

Kredyt będzie spłacony z dochodów Gminy:

- kwota 518 334,00 do 30.VI.2007 r.

- kwota 348 661,00 od 31.VII. 2008 r do 31.VII. 2012 r ”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski