Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr 13/II/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustalić wzór formularzy – informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiących załączniki nr 1 – 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalić wzór formularzy - deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku  leśnego stanowiących załączniki nr 4  -  6  do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

1.        Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

2.        Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie