główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Uchwała Nr 10/II/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku
 

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w oparciu o art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” ( tj. Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902),

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów o kwotę     7 513,00 zł,

    z tytułu wpływów na rachunek bankowy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę       7 513,00 zł,

    na zadania związane z ochroną wód „Wiercicy” (odwodnienie ul. Mickiewicza w Janowie).

§ 2

I. Plan przychodów po zmianach:

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r              -    1 030,00 zł.

2. Wpływy środków na rachunek bankowy za gospodarcze korzystanie ze środowiska   
                                                                             
- 12 513,00 zł.


RAZEM PRZYCHODY:                                            - 12 543,00 zł.

II. Plan wydatków po zmianach:

1. Rozdział wód „Wiercicy” w Zespole Pałacowo – Parkowym w Złotym Potoku 
                                                                            
-   3 000,00 zł.

2. Ochrona wód „Wiercicy” (odwodnienie ul. Mickiewicza w Janowie)  
                                                                            
-   8 766,00 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2006 r  
                                                                           
-      777,00 zł.

                     

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie