Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 3/II/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy w Janowie :
1. Komisję Gospodarczą, działającą w zakresie spraw:

a)       gospodarki przestrzennej i architektury,

b)      gospodarki terenami komunalnymi,

c)       utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,

d)      usług komunalnych,

e)       utrzymania dróg,

f)        rolnictwa i leśnictwa,

g)      porządku publicznego,

h)       ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,

i)         gospodarki wodnej i ściekowej,

2. Komisję Kultury i Oświaty, działającą w zakresie spraw:

a)       upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,

b)      funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,

c)       ochrony zabytków i innych dóbr kultury,

d)      rozwoju turystyczno-rekreacyjnego,

e)       ochrony przeciwpożarowej,

3. Komisję Społeczną i Finansów, działającą w zakresie spraw:

a)       działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,

b)      kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,

c)       wykorzystania środków na pomoc społeczną,

d)      przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,

e)       planowania gospodarczego i finansowego,

f)        budżetu,

§ 2

1.  Radny rady gminy może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

2.  Zasada, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji doraźnych powoływanych przez radę gminy w trakcie kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie