Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 2/I/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 27 listopada 2006 roku 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Janowie

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy w Janowie wybra­ni zostali :

Pan Krzysztof Szczepanek
Pan Zygmunt Białas

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski