główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 1/I/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy w Janowie wybrany został :

Pan Sławomir Krzyształowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radna Senior
/-/ Alina Kaczmarek