Uchwała Nr 297/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie nabycia w użytkowanie nieruchomości położonych we wsi Złoty Potok, gm. Janów

Uchwała Nr 297/XLVI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 7 października 2006 roku

w sprawie nabycia w użytkowanie nieruchomości położonych we wsi Złoty Potok, gm. Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie w użytkowanie przez Gminę Janów nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 776/1 k.m. 9 o pow. 1,2794 ha, Nr 776/8 k.m. 9 o pow. 1,5959 ha, Nr 776/9 k.m. 9 o pow. 1,0248 ha położonych we wsi Złoty Potok gm. Janów wpisanych do księgi wieczystej KW 116783 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/