główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 296/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

Uchwała Nr 296/XLVI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 7 października 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/