Uchwała Nr 295/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 295/XLVI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 7 października 2006 roku

w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz 1806)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Gmina Janów postanawia przystąpić do organizowanego wspólnie przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach oraz Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

§ 2

 

Do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego Gmina Janów wskazuje sołectwa Piasek i Siedlec.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na terenie Gminy Janów jest Pan Rafał Strzelczyk podinsp. ds. sporządzania wniosków pomocowych z UE.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/