Uchwała Nr 294/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Uchwała Nr 294/XLVI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 7 października 2006 roku

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. Nr.85 poz. 539, Dz.U. z 1998 r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 9), art.18 ust. 2 pkt. 9) lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1

W § 16 ust. 1 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, nadanym uchwałą Rady Gminy w Janowie Nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku dodać punkt „d)” w brzmieniu:

„d) Filię Biblioteczną w Lgoczance”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów i dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie posiada obecnie jedną Filię w Żurawiu i jeden Punkt Biblioteczny w Siedlcu.

Zamierzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej jest umożliwienie większego dostępu mieszkańców, nie tylko uczniów, do zbiorów bibliotecznych.

Mieszkańcy części wschodniej gminy Janów zgłaszali potrzebę uruchomienia takiej filii. Stąd wykonano remont i adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu. Aby formalnie uruchomić Filię w Lgoczance niezbędna jest uchwała zmieniająca statut Gminnej Biblioteki Publicznej.