Uchwała Nr 293/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych

Uchwała Nr 293/XLVI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 7 października 2006 roku

w sprawie przekazania zadań oświatowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

  1. Przekazuje się Gminie Częstochowa realizację zadań w zakresie kształcenia uczniów w Gimnazjum dla dorosłych.

  2. W związku z przekazaniem zadań przekazuje się związaną z tym subwencję oświatową za okres od 01.09.2006r. do 31.12.2006r.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Gminą Częstochowa regulującego sposób przekazania zadań i subwencji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotowa uchwała dotyczy przekazania zadań i środków z subwencji oświatowej na dalsze kształcenie uczniów. W gminie Janów dwóch uczniów nie podjęło nauki w Gimnazjum w Piasku, w związku z powyższym muszą rozpocząć kształcenie w Gimnazjum dla Dorosłych prowadzonym przez Ochotnicze Hufce Pracy w Częstochowie.

Zapis paragrafu 1 projektu uchwały umożliwia przekazanie omawianych środków dla dwojga uczniów.

Szczegółowe zadania i kwoty będą zawarte w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy Janów, a Gminą Częstochowa.