główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr 288/XLV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na ustanowienie służebności drogi koniecznej o szerokości 3 metrów i długości 30 metrów na nieruchomości położonej w Złotym Potoku, działka nr 1259/57, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr kw 67359 na rzecz nieruchomości położonej w Złotym Potoku oznaczonej numerem geodezyjnym 1259/56, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie nr kw 67359.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 29 marca 2006r Rada Gminy w Janowie wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz ENION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1259/56. Z uwagi na to, że powyższa nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, konieczne jest –w związku z treścią art. 145 kodeksu cywilnego – zapewnienie właścicielowi nieruchomości tego dostępu.
Droga konieczna będzie ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów, przeznaczonej na pas zieleni.
Ustanowienie służebności nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych skutków majątkowych dla Gminy Janów.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r
Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie
Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi
Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.
Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.