Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi

Uchwała Nr 286/XLV/2006
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie  wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscowości Żuraw gmina Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Zatwierdza się zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Żuraw.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r
Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie
Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi
Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.
Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.