Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr 283/XLV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt.15, art. 44, art. 96 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Sprawienie pogrzebu przez gminę Janów przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których, nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub, gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

§ 2

Ustalenie braku możliwości sprawienia pogrzebu przez osoby do tego zobowiązane następuje w trybie określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej – na wniosek osób zobowiązanych. W przypadkach szczególnych pomoc w formie sprawienia pogrzebu może być udzielana z urzędu.

§ 3

1.       O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałych najbliższych członków rodziny lub krewnych, których adres lub numer telefonu są znane.

 1. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby o których mowa w ust. 1 powiadamia się za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Gdy obywatelstwo zmarłego nie jest ustalone lub gdy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o zgonie powiadamia się ministra właściwego d.s. zagranicznych.

§ 4

Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

§ 5

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile wyznanie to było znane pracownikowi socjalnemu, na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Janów.

§ 6

Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie;

 2. przechowywanie zwłok w chłodni lub w domu pogrzebowym;

 3. dostarczenie trumny;

 4. przewóz zwłok karawanem;

 5. klepsydry;

 6. obsługa przy pochówku, udział duchownego;

 7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego                     i tabliczką z imieniem i  nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu;

 8. inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

§ 7

Udział Gminy Janów w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

 1. pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            w Janowie, po wcześniejszym określeniu przez Kierownika niezbędnych czynności oraz kosztów pogrzebu;

 2. zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8

 1. Kierownik GOPS dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez firmę, której pochowek został zlecony.

 2. Zapłata lub zwrot kosztów za sprawienie pogrzebu nie może być wyższa niż  50% kwoty wypłacanej przez ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego.

§ 9

1. Poniesiony przez gminę koszt pogrzebu podlega zwrotowi w całości:

a/ z zasiłku pogrzebowego, jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego;

b/ z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy;

c/ z refundacji przez gminę właściwą.

2. Kierownik GOPS może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie

   kosztów pogrzebu przez spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium

   dochodowego na osobę określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

4. W pozostałych przypadkach koszt pogrzebu jest ponoszony w całości przez gminę ze

    środków na zadania własne pomocy społecznej,

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr 19/99 Zarządu Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości zasiłku pogrzebowego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r
Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie
Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi
Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.
Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.