główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr 282/XLV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art.17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 , art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz.U. nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Ustala się warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Tabelę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.       Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 164/XXVII/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2000 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r
Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie
Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi
Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.
Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.