Uchwała Nr 279/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: nadania nazwy "Osiedle Aleja Klonów" w miejscowości Złoty Potok

Uchwała Nr 279/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie nadania nazwy „Osiedle Aleja Klonów” w miejscowości Złoty Potok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Nadać nazwę „Osiedle Aleja Klonów” w miejscowości Złoty Potok terenowi obejmującemu obszar wskazany w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/