Uchwała Nr 278/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów

Uchwała Nr 278/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
|z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 Nr 142,             poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie

 uchwala:

§ 1

Skargę pani Małgorzaty Grzywny z dnia 8 maja 2006r dotyczącą:

1)       nieprzekazania w roku 2005 na konto Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2)       nieterminowego wypłacania nauczycielom świadczeń urlopowych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

uznać za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/