główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 275/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr 275/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku             o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.) oraz art.3 ustawy z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , Nr 203, poz.1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody

-

11 902 792,00 zł

Wydatki

-

13 028 921,00 zł

Przychody

-

1 823 000,00 zł

Rozchody

-

 696 871,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/