główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 272/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866.995,00 zł

Uchwała Nr 272/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                            o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ).

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

§1

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 866 995,00 zł z przeznaczeniem na :

- przebudowę płyty rynku w miejscowości Złoty Potok                     -          763 798,00 zł.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw      -         103 197,00 zł.

 

§ 2

Kredyt będzie spłacony z dochodów Gminy:

- kwota 518 334,00 do 30.VI.2007 r.

- kwota 348 661,00 do 31.XII 2012 r.

 

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski