główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 277/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Gminie Janów

Uchwała Nr 277/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 lipca 2006 roku

 

w sprawie : utworzenia obwodów głosowania w Gminie Janów

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.30 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr. 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Wójta Gminy Janów

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1

 

Tworzy się następujące stałe obwody głosowania na terenie Gminy Janów :

1) Obwód głosowania  Nr.  1 , obejmujący obszar sołectw :  
Żuraw , Zagórze , Lipnik;

2) Obwód głosowania Nr. 2 , obejmujący obszar sołectw :
Lusławice , Okrąglik,

3)  Obwód głosowania Nr. 3, obejmujący obszar sołectw :
Bystrzanowice , Bystrzanowice – Dwór  , Hucisko , Lgoczanka , Sokole Pole, Teodorów ,

4) Obwód głosowania Nr. 4 , obejmujący obszar sołectw :
Czepurka , Pabianice , Piasek , Skowronów ;

5) Obwód głosowania  Nr. 5 , obejmujący obszar sołectwa Siedlec ;

6) Obwód głosowania  Nr.  6 , obejmujący obszar sołectw :
Apolonka , Janów , Ponik , Śmiertny Dąb ;

7) Obwód głosowania  Nr.  7  , obejmujący obszar sołectw : Góry Gorzkowskie, Złoty Potok .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr. 132/XXX/93 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lipca 1993 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/