Uchwała Nr 276/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr. 276/XLIV/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia  11 lipca  2006 roku

w sprawie : podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 92 ust.2  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.U. z 2003 r.  Nr. 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami )

 

Na wniosek Wójta Gminy Janów

Rada Gminy uchwala :

§1

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy , obszar Gminy Janów dzieli się na następujące okręgi wyborcze :

1) Okręg Wyborczy Nr. 1 , obejmujący obszar sołectw :
Żuraw, Zagórze , Lipnik , 
w którym wybiera się dwóch ( 2 ) radnych ;

2) Okręg wyborczy Nr. 2 , obejmujący obszar sołectw :
Lusławice , Okrąglik ,
w którym wybiera się jednego ( 1 ) radnego ,

3) Okręg wyborczy Nr. 3 , obejmujący obszar sołectw :
Apolonka ,Bystrzanowice , Bystrzanowice – Dwór, Góry Gorzkowskie , Hucisko ,Lgoczanka , Sokole Pole , Teodorów ,
w którym wybiera  się trzech ( 3 )  radnych ;

4) Okręg wyborczy Nr. 4 , obejmujący obszar sołectw
Czepurka , Pabianice , Piasek  , Skowronów ,
w którym wybiera się  dwóch ( 2 ) radnych ;  

5) Okręg wyborczy Nr. 5 , obejmujący obszar sołectwa  Siedlec  ,
w którym wybiera się jednego ( 1 ) radnego;

6) Okręg wyborczy Nr. 6 , obejmujący obszar sołectw
Janów , Ponik ,  Śmiertny  Dąb ,
w którym wybiera się trzech ( 3 ) radnych ;

7) Okręg wyborczy Nr. 7 , obejmujący obszar sołectwa Złoty Potok , w którym wybiera się trzech ( 3 ) radnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr. 269/XLII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie : podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/