główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za 2005 rok.

Rada Gminy w Janowie w dniu 28 kwietnia 2006 roku Uchwałą nr 267/XLII/2006 zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2005

Informacje szczegółowe dotyczące sprawozdania finansowego
za 2005 rok

Łączne zestawienie dochodów wg działów i rozdziałów za 2005 rok.

Zestawienie subwencji za 2005 rok

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan i wykonanie dotacji z zakresu zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok

Plan i wykonanie dochodów własnych

Dochody pochodzące z innych źródeł

Łączne zestawienie dochodów

Część opisowa dochodów wykonanych w 2005 roku

Łączne wykonanie wydatków za 2005 rok wraz z częścią opisową

Część opisowa wydatków

Wydatki inwestycyjne

Część opisowa wydatków inwestycyjnych

Plan i wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 rok

Plan i wykonanie wydatków z zakresu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok.

Łączne zestawienie wydatków

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 rok

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.