główna zawartość
artykuł nr 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 746 211,00 zł,
w tym:

- subwencja ogólna dla gmin                                                                                     

 5 319 453,00 zł

- dotacje na zadania zlecone

1 521 640,00 zł

- dotacja na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6 204,00 zł

- dotacja na zadania własne                                                                                          

114 674,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

85 000,00 zł

- środki UE

788 415,00 zł

- pozostałe dochody

3 910 825,00 zł

 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 872 340,00 zł

    w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości 10 590 571,00 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pochodne                                              

6 231 294,00 zł

- dotacje

235 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

140 000,00 zł

  - wydatki majątkowe w wysokości     2 281 769,00 zł

 

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 85 000,00 zł

 

Ustala się przychody w wysokości 1 823 000,00 zł. jako kwotę planowanych kredytów i  pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące

 

Ustala się rozchody w kwocie 696 871,00 zł na spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa, Jurajskim Banku Spółdzielczym O/Janów oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 126 129,00 zł, z czego wyłączenie środków dotyczących zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych wynosi 471 545,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi

 

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2006 w wysokości 696 871,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2006.

 

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów na 2006 rok z uwzględnieniem dotacji jednorazowej z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 20 000,00 zł

 

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 15 000,00 zł

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  w wysokości 200 000,00 zł.

 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w kwocie 2 281 769,00 zł

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 43 129,00 zł

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie    2.823.000,00 zł. w tym na:
1.  Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

2.  Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.126.129,00 zł.

3.  Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 696.871,00 zł.