główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 712/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 437/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów.

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 33/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy JanówUrzędu Gminy Janów

Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 lutego 2011 r.

 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
 
Skreślić w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Janów w § 8 ustępie 2 zdanie trzecie.
 
§ 2
 
Wprowadzić w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Janów w § 8 ustępie 2 zdanie trzecie w brzmieniu:
 
„Tygodniowy czas pracy jest następujący:
Poniedziałek: 730-1530
Wtorek: 800-1600
Środa: 730-1530
Czwartek:   730-1530
Piątek: 700-1500
 
§ 3
 
Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 4
 
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 271/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 271/2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów

obrazek
artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny

Z a r z ą d z e n i e Nr. 242/2009
W ó j t a G m i n y J a n ó w
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz .U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami )


Wójt Gminy Janów zarządza :
§ 1 . Uchwalić Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów stanowiący
 załącznik Nr. 1 do niniejszego zarządzenia .


§ 2. Tracą moc zarządzenia :
- Nr. 76/2007 Wójta Gminy Janów z dnia 13 września 2007 roku  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów,
 - Nr. 185/2008 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2008 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.76/2007 Wójta Gminy Janów w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów ,
- Nr. 212/2008 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr. 76/2007 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów.
 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 
Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/2009
 
 
Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy w Janowie
 
 
Część I
 
Postanowienia ogólne
 
 §1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Janowie, zwany dalej Regulaminem, określa :
1. Organizację wewnętrzną urzędu.
2. Zakresy czynności referatów i stanowisk pracy.
3. Podział zadań pomiędzy członków kierownictwa urzędu.

§2

Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoją pracę przy pomocy urzędu gminy.
1. Do właściwości wójta gminy należy prowadzenie działalności wykonawczo
- zarządzającej, organizatorskiej i administracyjnej, służącej realizacji zadań
gminy zgodnie z ustawami i uchwałami rady gminy.
2 .Do właściwości wójta należy również realizacja prawnie mu powierzonych
  zadań z zakresu kompetencji administracji rządowej.
3 .Wójt odpowiada za swoją działalność przed radą gminy.
  Wójt składa radzie gminy sprawozdania ze swej działalności.

 
 §3
1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy.
2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy wójta , sekretarza gminy
oraz skarbnika gminy.
4. Zastępca Wójta kieruje sprawami z zakresu inwestycji , ochrony środowiska
  i gospodarki komunalnej , a także nadzoruje kwestie pozyskiwania środków
  z funduszy UE.
  Zastępca Wójta sprawuje zastępstwo podczas nieobecności Wójta Gminy,
  w zakresie ustalonym przez Wójta.
5. Sekretarz Gminy z upoważnienia Wójta wykonuje w jego imieniu zadania ,
  w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu
  oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
  Sekretarz Gminy sprawuje zastępstwo podczas nieobecności Wójta Gminy
  w zakresie ustalonym przez Wójta.
  Sekretarz Gminy wykonuje wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa
  pracy , nie zastrzeżone dla właściwości rady gminy i przewodniczącego rady.
6. Szczegółowe zasady podziału zadań pomiędzy Zastępcą Wójta , Sekretarzem
  Gminy a Skarbnikiem Gminy określa załącznik nr.1 do niniejszego
  regulaminu.

 
Część II
 
Struktura organizacyjna urzędu
 
 
 §4
1. W skład urzędu gminy wchodzą referaty i równorzędne stanowiska pracy.
2. Pracą referatów kierują kierownicy referatów lub inni wyznaczeni pracownicy
3. Wewnątrz referatów nie tworzy się komórek organizacyjnych, lecz wyłącznie
stanowiska pracy.
4. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy dokonuje kierownik
  urzędu.
 
§5
1. W skład urzędu wchodzą następujące referaty:
1) Referat Organizacyjny ,
2) Referat Budownictwa, Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska ,
3) Spraw Obywatelskich ,
4) Finansowo – Księgowy.
Oraz równorzędne stanowiska pracy :
1) Pełnomocnik ds. Oświaty
2) Pełnomocnik ds. Turystyki i Promocji
 3) Pion Ochrony
-   Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
-   Kierownik Kancelarii Tajnej. 
 
§6
Dla zapewnienia jednolitego oznakowania akt , wprowadza się symbolikę referatów oraz wchodzących w ich skład stanowisk pracy. Stanowiska pracy oznacza się cyframi rzymskimi.
 
1. Referat Organizacyjny - RO
  a) stanowisko sekretarza gminy - I,
  b) stanowisko ds. obsługi sekretariatu – II,
  c) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – III,
  d) stanowisko ds. obsługi Archiwum Urzędu Gminy – IV,
  e) stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa – V,
  f) stanowisko ds. kontroli wewnętrznej UG i jednostek  
organizacyjnych, ds. sporządzania wniosków  
pomocowych z UE oraz spraw obronnych i OC – VI,
  g) stanowisko – pomoc administracyjna – VII,
  h) stanowisko ds. komunikacji społecznej i informatyzacji – VIII.
 
2. Referat Budownictwa , Geodezji , Gospodarki Komunalnej
  i Ochrony Środowiska - BK
  a) stanowisko zastępcy wójta - I ,
  b) stanowisko ds. budownictwa , gospodarki komunalnej i inwestycji – II,
  b) stanowisko ds. ochrony środowiska - III,
  c) stanowisko ds. gospodarki gruntami – IV,
  d) stanowisko ds. gospodarki komunalnej – V,
 
3. Referat Spraw Obywatelskich   - SO
  a) stanowisko kierownika referatu - I,
  b) stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych – II,
4. Referat Finansowo – Księgowy - FK
  a) stanowisko skarbnika gminy - I ,
  b) stanowisko głównego specjalisty ds. rachunkowości budżetowej –II,
  c) stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej – III,
  d) stanowisko ds. księgowości budżetowej – IV,
  e) stanowisko ds. księgowości budżetowej – V,
  f) stanowisko ds. księgowości podatkowej – VI,
  g) stanowisko ds. wymiaru i poboru podatków – VII,
  h) stanowisko ds. księgowości i wymiaru podatków – VIII.
 
  § 7
 
Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr.2 do niniejszego regulaminu
 
 
Część III

Zasady i tryb pracy urzędu
 
  §8
1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi następuje    
w oparciu o ustawę  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz.U.Nr. 223 poz. 1458 )
2. Czas pracy pracowników urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo.    
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wójt może ustalić indywidualny
  czas pracy pracownika.
  Tygodniowy czas pracy jest następujący :
  Poniedziałek : 8.00 - 16.00
  Wtorek :   8.00 - 16.00
  Środa : 9.00 – 17.00
  Czwartek : 8.00 - 16.00
  Piątek :   7.00 - 15.00
3. Kierujący referatami są odpowiedzialni przed wójtem za wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności za :
1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych
  pracowników,
2) zgodność z prawem opracowanych projektów decyzji ,
3) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji
 i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,
4) właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów ,
4. Kierownicy referatów wykonują swoje zadania przy pomocy podległych  
  pracowników.
5. Przy wykonywaniu zadań kierownicy są upoważnieni do :
 1) współdziałania z właściwymi instytucjami i jednostkami ,
 2) brania udziału na zaproszenie właściwej komisji rady w jej posiedzeniach,
 3) zasięgania opinii komisji rady i przedstawiania spraw do rozpatrzenia przez  
  te komisje.
6. W przypadku gdy kierujący referatem nie może pełnić swych obowiązków
  z powodu urlopu , choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony
  przez niego pracownik.
7. Pracownicy zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach pracy są
  odpowiedzialni przed wójtem za wykonywanie zadań określonych dla
  równorzędnych stanowisk pracy.
 
  §9
1.Pracownicy przygotowują załatwienie spraw i ponoszą odpowiedzialność za :
 1) dokładną znajomość i stosowanie przepisów oraz wytycznych
obowiązujących w powierzonych im dziedzinach,
 2) przestrzeganie terminów załatwiania spraw ,
 3)prawidłowe przytaczanie w projektach dokumentów nazw ,imion, nazwisk  
obliczeń itp.
 4) właściwe załatwianie interesantów i stosunek do nich,
 5) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów, zarządzeń
rejestrów itp.
2. Pracownicy urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową przed wójtem.
3. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają
  zakresy czynności.
 
§10
Celem wykonania powierzonych zadań referaty i stanowiska pracy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej :
1.przygotowują projekty uchwał wnoszonych przez wójta pod obrady rady  oraz
projekty zarządzeń wójta ,
2.opracowują projekty programu rozwoju gminy i budżetu gminy w części  dotyczącej ich zakresu działania ,
3. opracowują programy, prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach
prowadzonych spraw,
4. wnioskują i podejmują przedsięwzięcia organizacyjno – techniczne  
i ekonomiczne w celu prawidłowego rozwoju dziedzin należących do zakresu
czynności ,
5. współdziałają w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami urzędu
  oraz z innymi jednostkami i instytucjami ,
6. rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi i wnioski
  obywateli ,
7. prowadzą zbiór przepisów i innych aktów prawnych dotyczących zakresu
  czynności ,
8. usprawniają organizację, metody i formy pracy ,
9. zapewniają obsługę kancelaryjno – techniczną właściwych komisji rady oraz
  innych komitetów i zespołów ,
10. przygotowują projekty decyzji administracyjnych .
  §11
Wykonanie zadań przez urząd gminy opiera się na rocznym planie i budżecie gminy.
   §12
1. Czynności kancelaryjne w urzędzie, obieg korespondencji i zasady
  podpisywania pism reguluje instrukcja kancelaryjna.
2. Bieg korespondencji tajnej określa odrębna instrukcja.
3. Podział rzeczowy akt na stanowiskach pracy łącznie z projektem zakresów
  określa kierownik urzędu na podstawie jednolitego rzeczowego podziału akt
  w urzędach administracji samorządowej ,
4. Obowiązujące zarządzenia wewnętrzne, informacje i zawiadomienia
  podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi w urzędzie
  zasadami obiegu informacji.
 
 §13
W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania obywateli
 o zasadach pracy urzędu w siedzibie urzędu gminy znajduje się :
1) tablica ogłoszeń urzędowych ,
2) tablica informacyjna o godzinach pracy urzędu gminy i dniach przyjęć
  interesantów przez wójta w sprawach skarg i wniosków,
3) tablice informacyjne o rozmieszczeniu stanowisk pracy w urzędzie gminy
oraz tabliczki przy drzwiach lokali biurowych wyszczególniające nazwisko    
i imię pracownika i stanowisko służbowe,
4) tablice informacyjne dla interesantów określające tryb, zasady postępowania,
niezbędne dokumenty, terminy i opłaty przy załatwianiu ważniejszych spraw
w urzędzie gminy .
   §14
Uchwały rady gminy, zarządzenia wójta, decyzje i inne ważne postanowienia podlegające ogłoszeniu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczanie na stronie internetowej BIP Gminy Janów, wywieszanie obwieszczeń na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy, rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych , ogłaszanie na zebraniach samorządu wiejskiego, publikowanie w dzienniku urzędowym , prasie lub inny sposób miejscowo przyjęty, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 
 
Część IV
 
Zakresy działania referatów
 
  §15
W Referacie Organizacyjnym prowadzone są sprawy z zakresu kadr pracowniczych , obsługi Rady i Komisji , informatyki , komunikacji społecznej , obsługi osób bezrobotnych , działalności gospodarczej , rolnictwa, kontroli wewnętrznej , spraw obronnych i obrony cywilnej , sekretariatu i archiwum zakładowego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 
  § 16
 W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy prowadzone są sprawy związane z obsługą Rady Gminy i jej organów, a w szczególności :
1) przygotowanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnienie ich terminowego
  doręczenia ,
2) zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji, zebrań,
  posiedzeń, spotkań, itp. ,
3) sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań itp. ,
4) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów ,
5) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień ,
6) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji .
Na stanowisku tym prowadzone są również takie zadania jak :
1) współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
 
   § 17
W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. działalności gospodarczej  
 i rolnictwa prowadzone są następujące sprawy :
1) ewidencjonowanie działalności gospodarczej ,
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
3) opracowywanie sprawozdawczości statystycznej ,
4) administracja w zakresie łowiectwa ,
5) analizowanie sytuacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie gminy
oraz oddziaływanie na rzecz ich rozwoju. Współpraca w tym zakresie
z odpowiednimi jednostkami i służbami rolnymi.
Ponadto na w/w stanowisku realizowane są następujące zadania :
1) wykonywanie spraw związanych z prowadzeniem spraw kadrowych Urzędu
  Gminy w zakresie prowadzenia miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy  
  pracowników oraz opracowywania statystyki w tym zakresie ,
2) prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem
  pracowników w ramach prac publicznych , interwencyjnych , programów
  unijnych oraz staży w zakresie ustalonym przez Sekretarza Gminy,
3) prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem miejsc pracy  
  w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami ,
4) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy z PFRON,
5) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w indywidualnych
  gospodarstwach rolnych.
  § 18
 W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. komunikacji społecznej
i informatyzacji Urzędu Gminy prowadzone są następujące sprawy :
1. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Gminy poprzez :
1) współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu  
i informowanie o działaniach , inwestycjach , zamierzeniach , a także  
  o wynikach pracy Wójta , Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych ,
  2) udostępnianie dokumentów oraz informacji publicznej ,
  3) redagowanie gazety lokalnej "Echo Janowa"
  4) podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei  
  samorządności wśród mieszkańców gminy,
  5) przeprowadzanie na terenie gminy konsultacji społecznych w sprawach
  ważnych dla gminy,
  6) badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań gminy
  związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej ,
7) nawiązywanie współpracy z organizacjami , związkami oraz ze
  środowiskami twórczymi , naukowymi oraz innymi ciałami
opiniotwórczymi ,
8) inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych Urzędu
Gminy i instytucji kultury ,
9) integrowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz gminy ,
 10) współpraca i pomoc w organizowaniu działań promocyjnych Urzędu  
  Gminy i instytucji kultury ,
 11) usprawnianie wszechstronnej komunikacji pracowników samorządowych –  
  w szczególności z mieszkańcami .
2. w zakresie informatyki :
1) opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu Gminy,
2) wyposażanie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy oraz jego bieżące
utrzymanie ,
3) organizowanie szkoleń pracowników Urzędu Gminy w zakresie
  wykorzystania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania
  komputerowego,
4) administrowanie systemami i sieciami informatycznymi w Urzędzie
Gminy , w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych ,
  5) współpraca z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt
  komputerowy i programy, dokonywanie wstępnej oceny przydatności  
  oferowanych programów komputerowych ,
6) opracowywanie specyfikacji do przetargów na zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania .
 
 § 19
W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych , ds. sporządzania wniosków pomocowych  z UE oraz ds. obronnych i obrony cywilnej prowadzone są następujące sprawy :
1.  z zakresu kontroli wewnętrznej :
1) kontrola prawidłowości działania wewnętrznych referatów i stanowisk  
Urzędu Gminy,
2) kontrola prawidłowości działania jednostek organizacyjnych gminy ,
3) występowanie do Wójta Gminy w sprawach wynikających z w/w kontroli.
2.  z zakresu sporządzania wniosków pomocowych z UE :
1) przygotowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków
finansowych na prowadzone i planowane inwestycje ,
2) utrzymanie kontaktów z instytucjami i organizacjami mogącymi służyć
pomocą w rozwoju gminy,
3) sprawy związane z poszerzaniem wiedzy na temat Unii Europejskiej. 
3.  z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej :
1) planowanie zadań obrony cywilnej ,
2) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego
obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami
wojskowymi ,
3) tworzenie formacji obrony cywilnej ,
4) wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej ,
5) nakładanie na mieszkańców świadczeń osobistych i rzeczowych ,
6) realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższoną gotowością bojową,
7) wdrażanie rozwiązań i przepisów obronnych w przypadku ukazywania się
nowych aktów normatywnych ,
9) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zakładów pracy i obiektów
użyteczności publicznej ,
  10) realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  11) planowanie zadań obrony cywilnej ,
  12) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
  13) prowadzenie dokumentacji i realizacja zadań związanych z akcją
kurierską ,
  14) urządzenie i prowadzenie kancelarii tajnej w celu przechowywania
  dokumentów zawierających informacje niejawne.  
Ponadto na w/w stanowisku prowadzone są sprawy :
1) prowadzenie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy .
W związku z pełnieniem funkcji koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej prowadzone są następujące zadania :
  1) powiadamianie GIIF o o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu
  finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych  
  lub nieujawnionych źródeł,
  2) prowadzenie rejestru powiadomień,
  3) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji
  co do których zachodzi podejrzenie , że mają związek z popełnieniem
  przestępstwa,
  4) przeprowadzanie szkoleń pracowników Gminy w zakresie realizacji
  ustawy.
  
 § 20
W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. obsługi sekretariatu prowadzone są sprawy związane z obsługą sekretariatu i sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
1)  prowadzenie kancelarii Urzędu,
2)  przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej
ewidencji ,
3) obsługa techniczno – biurowa narad i zebrań organizowanych przez wójta,
4) czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków , w tym prowadzenie
rejestru i ewidencji , nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków
5) obsługiwanie centrali telefonicznej, faksu , internetu oraz kserokopiarki,
prowadzenie obsługi w tym zakresie ,
6) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek
  organizacyjnych urzędu ,
7) prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno –
adresowych dla potrzeb urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,
8) prowadzenie ogólnego rejestru ,
9) prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa
 specjalistyczne i fachowe ,
10)rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem ,
11)zaopatrywanie urzędu a materiały biurowe, kancelaryjne i pieczęcie ,
12) prowadzenie magazynu materiałów biurowych.
A ponadto :
1) współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
2) prowadzenie rejestru OSP,
3) prowadzenie spraw OSP.
 §21
W Referacie Organizacyjnym na stanowisku pomocniczym – archiwisty Urzędu Gminy prowadzone są następujące sprawy :
1) współpraca z referatami w zakresie sprawowania odpowiedniej pieczy nad
  dokumentacją oraz właściwego i terminowego przygotowania dokumentacji
do przekazania do archiwum zakładowego,
2) udzielanie pomocy referatom przy przygotowaniu akt do przekazania do
  archiwum zakładowego,
3) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych referatów i stanowisk pracy,
4) przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie
  jej ewidencji,
5) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
6) porządkowanie dokumentacji i – w miarę potrzeby jej konserwacja,
7) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej  
 w archiwum zakładowym , udział w komisyjnym jej brakowaniu,
8) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej – po uprzednim
  uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Częstochowie do zniszczenia ,
9) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego  
  w Częstochowie,
10) współpraca z Archiwum Państwowym w Częstochowie,
11) sporządzanie rocznego zestawienia ilościowego akt przyjętych do archiwum
  w podziale na kategorię A i B , akt udostępnianych i wypożyczonych oraz
  akt wybrakowanych ,
12) dbanie o mienie i bezpieczeństwo archiwum zakładowego ,
13) znajomość struktury organizacyjnej jednostki oraz obowiązujący system
  kancelaryjny.
 
   § 22
W Referacie Organizacyjnym na stanowisku pomocniczym – pomoc administracyjna – prowadzone są następujące sprawy :
1. prowadzenie polityki informacyjnej poprzez :
1) współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu
i informowanie o działaniach , inwestycjach , zamierzeniach , a także 
wynikach pracy Wójta Gminy , Urzędu Gminy oraz jednostek
organizacyjnych ,
2) udostępnianie dokumentów oraz informacji publicznej ,
3) redagowanie lokalnej gazety „Echo Janowa”,
4) podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei
  samorządności wśród mieszkańców gminy,
5) przeprowadzanie na terenie gminy konsultacji społecznych w sprawach
ważnych dla gminy ,
6) inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych ,
7) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy Janów ,
8) przygotowywanie dokumentów i przeprowadzanie procedury związanej
z ogłaszaniem konkursów na realizację zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym i innym organizacjom w zakresie sportu,
8) koordynacja działalności stowarzyszeń sportowych funkcjonujących  
na terenie gminy ,
9) prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem sportu kwalifikowanego
w gminie.
 
§ 23
W Referacie Budownictwa ,Geodezji ,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na stanowisku ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i inwestycji prowadzone są zadania :
1) realizacja zapisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu 
  zadań zleconych i powierzonych ,
2) dokonywanie wyboru zamówienia publicznego w trybie :
a) przetargu nieograniczonego ,
b) przetargu ograniczonego ,
c) przetargu dwustopniowego ,
d) negocjacji z zachowaniem konkurencji ,
e) zapytania o cenę ,
f) zamówienia z wolnej ręki,
3) organizowanie przetargów ,
4) prowadzenie dokumentacji do w/w trybów przetargów ,
5) określanie przedmiotu zamówienia ,
6) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą
Ponadto na stanowisku tym prowadzone są sprawy z zakresu administracji urbanistyczno – budowlanej, planowania przestrzennego oraz zagospodarowania gminy, a w szczególności :
1)  ustalanie przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ,
2)  udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja jego treści ,
3)  uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami
   administracji państwowej oraz innymi instytucjami ,
4)  sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ,
Na stanowisku tym prowadzone są również sprawy z zakresu drogownictwa,
a w szczególności :
1)  planowania i finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego ,
2)  utrzymanie nawierzchni, chodników i urządzeń zabezpieczających ruch  
i innych urządzeń związanych z drogą ,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
4) wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach
publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi
lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach,
5)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników ,
6)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym
  powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
7) uzgadnianie z organizacjami procesji , pielgrzymek lub imprez  
o charakterze religijnym na drogach gminnych , ze względu na zapewnienie
im bezpieczeństwa,
8) wydawanie opinii na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie
związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego , orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych ,
9)  wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów
mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje
   bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia ,
10) zaliczanie odcinka drogi krajowej , wojewódzkiej , powiatowej lub gminnej
  pozostałego po zbudowaniu obwodnicy miejscowości lub lokalnym
  przełożeniu do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego
komunikacyjnego znaczenia .
Ponadto :
1) podejmowanie działań związanych z budową , modernizacją i remontami
  urządzeń komunalnych ,
2) nadzór nad remontami prowadzonymi przez służby gminne ,
3) przygotowywanie ofert inwestycyjnych odnośnie sprzedaży gruntów na
  terenie gminy przeznaczonych pod działalność gospodarczą , budownictwo
  i turystykę ,
4) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków
  finansowych na prowadzone inwestycje.
 
 § 24
W Referacie Budownictwa , Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisku ds. ochrony środowiska prowadzone są następujące sprawy :
1) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem
  decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska ,
2) określanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ,
3) analiza raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w zakresie
  ich kompletności i prawidłowości ,
4) współpraca w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  z jednostkami uzgadniającymi materiały niezbędne do wydania decyzji,
5) współpraca z innymi instytucjami realizującymi zadania w zakresie ochrony
środowiska ,
6) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych i zalesionych ,
7) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami
  oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości.
8) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie
stosownych działań , jeżeli powstanie podejrzenie co do naruszenia przez
kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
9) wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie objętym właściwością organu ,
Ponadto na tym stanowisku prowadzone są zadania :
1) ustalenie przeznaczeń i zagospodarowania terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
2) udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja jego treści ,
3) uzgadnianie projektu planu miejscowego zagospodarowania z 
  zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi
  instytucjami ,
4) ustalanie potrzeb oraz zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych ,
5) przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów ,
6) nadawanie numeracji porządkowej budynków ,
7) uzgadnianie budowy ogrodzenia od strony drogi gminnej oraz uzgadnianie
  zjazdów z dróg,
8) opieka nad miejscami pamięci narodowej ,
9) prowadzenie zadań wynikających z przepisów o cmentarzach , w tym 
  utrzymywanie i zarządzanie cmentarzami oraz sprawowanie nadzoru nad
  cmentarzami wyznaniowymi.
 
§ 25
W Referacie Budownictwa, Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na stanowisku ds. gospodarki gruntami prowadzone są sprawy :
1)  tworzenie i gospodarowanie zasobem gminy ,
2) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych ,
3)  ustalanie stawek czynszu i kryterium wyboru osób ,z którymi zawiera się
umowy najmu ,
4) prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i wydatków na zasoby
  mieszkaniowe lokali użytkowych ,
5) scalanie gruntów,
6)  rozgraniczenia nieruchomości ,
7) gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne w tym tworzenie
  zasobu gruntów pod zabudowę i ustalanie cen za grunty,
8) wydawanie opinii we wszystkich sprawach z zakresu gospodarki gruntami,
9) sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy,
10) oddawanie gruntów będących własnością gminy w użytkowanie wieczyste  
i zarząd ,
11) orzekanie o przeniesieniu własności działki , jej wielkości oraz    
  o ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela
  tych budynków ,
12) ustalanie , które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową , bądź mienie
  gromadzkie ,
13) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie ,
14) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich
  gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy
  lub remontu osobom fizycznym ,
15) udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat  
  od dnia zawarcia umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste,
16) wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste
  i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art.240 KC,
17) zarządzanie gruntami , które nie zostały oddane w zarząd , użytkowanie
  lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządzenia
  nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce
  organizacyjnej , z wyłączeniem czynności wymagających decyzji
  administracyjnych ,
18) ustalanie opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych ,
19) wydawanie zaświadczeń stwierdzających prowadzenie gospodarstwa
rolnego ,
20) wydawanie decyzji o naliczaniu opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu
  wartości nieruchomości na skutek podziału,
21) zwrot wywłaszczonych nieruchomości ,
22) kompletowanie dokumentów celem zwrotu działek dożywotnich,
23) korzystanie i udostępnianie bazy danych ewidencji gruntów w systemie
  informatycznym dla potrzeb UG ,
24) dokonywanie podziałów nieruchomości na zasadach określonych w ustawie
 o gospodarce nieruchomościami .
 
§ 26
W Referacie Budownictwa ,Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , na stanowisku ds. gospodarki komunalnej prowadzone są sprawy związane z tworzeniem i gospodarowaniem zasobem gminy , a także oceną
potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustaleniem kierunków i sposobów zaspokajania potrzeb w tych dziedzinach.
 
  § 27
W Referacie Budownictwa, Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowiskach ds. techniczno – gospodarczych prowadzone są sprawy :
1) sprawy bhp i ochrony mienia ,
2) przeprowadzanie bieżących napraw i remontów oraz konserwacji
  pomieszczeń i urządzeń ,
3) prowadzenie prac porządkowych przy infrastrukturze gminy,
4) utrzymywanie i pielęgnacja zieleni gminnej ,
5) kontrola przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
  gminy.  
 
§ 28
W Referacie Spraw Obywatelskich na stanowisku ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych prowadzone są następujące sprawy :
1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy ,
prowadzenie ewidencji w tym zakresie , wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania ,
2) zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja
oraz sprawy związane z systemem PESEL ,
3) udzielanie informacji adresowej ,
4) sporządzanie spisów wyborców , wydawanie zaświadczeń o prawie  
  do głosowania ,
5) prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej ,
6) rejestracja i ewidencja przedpoborowych z terenu gminy ,
7) przyjmowanie od poborowych wniosków o udzielenie odroczenia
zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny i powiadamianie o ich złożeniu
  wojskowego komendanta uzupełnień,
8) urządzenie i prowadzenie kancelarii tajnej w celu przechowywania
  dokumentów zawierających informacje niejawne.
 
§ 29
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich prowadzi w ramach zadań zleconych sprawy związane z aktami stanu cywilnego, a w szczególności :
1) rejestrację stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego
oraz rejestrację w tych aktach innych zdarzeń , mających wpływ na stan
cywilny osób ,
2) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o braku
  przeszkód do zawarcia małżeństwa, o wyborze imienia dziecka, nadaniu
 dziecku nazwiska męża matki, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu
 małżeństwa przez mężczyznę, kobietę, dzieci, powrocie do poprzedniego  
 nazwiska, uznaniu dziecka ,
3) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych wynikających    
  z  przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego  
  i  opiekuńczego,
4) prowadzenie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i załatwianie spraw
wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego ,
5) prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
6) sprawy związane z ochroną danych osobowych,
 
 
§30
W Referacie Finansowo – Księgowym , na stanowisku ds. księgowości podatkowej prowadzone są sprawy związane z księgowością podatków i opłat,  a w szczególności :
1) prowadzenie dokumentacji księgowo – ewidencyjnej dla zobowiązań  
pieniężnych podatków i opłat ,
2) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach
i innych należności podatkowych ,
3) półroczne zamykanie kwitariuszy, uzgadnianie inwentaryzacji    
z dokumentacją księgową ,
4) wpisywanie pokwitowań w kwitariuszach przychodzących wpłat od
podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz
postępowania zabezpieczającego.
  §31
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku ds. wymiaru i poboru podatków lokalnych prowadzone są sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat, a w szczególności:
1) dokonywanie wymiaru i poboru podatków lokalnych ,
2) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
3) proponowanie stawek podatków lokalnych i przedstawianie ich w formie
  projektu uchwały Radzie Gminy,
4) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów ,
5) prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru umorzenia,
obniżenia ulg, rozkładania na raty podatków i opłat.
 
 
§ 32
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku ds. wymiaru i księgowości podatkowej prowadzone są następujące sprawy :
1) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw , wymiar i pobór podatku rolnego, 2) proponowanie wysokości stawek opłat lokalnych i ich pobór,
3) pobór podatków od środków transportu ,
4) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów ,
5) prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru , umorzenia ,
  obniżenia ulg , rozkładania na raty podatków i opłat.
Ponadto :
1) prowadzenie dokumentacji księgowo – ewidencyjnej dla zalegających
  w zobowiązaniach i innych należności podatkowych ,
2) półroczne zamykanie kwitariuszy , uzgadnianie inwentaryzacji  
  z dokumentacją księgową ,
3) wpisywanie pokwitowań w kwitariuszach przychodzących wpłat od
podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych ,
4) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych ,
5) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz
  postępowania zabezpieczającego.
 
 § 33
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku głównego specjalisty ds. rachunkowości budżetowej prowadzone są następujące zadania :
1) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych , ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym  i systematycznym , w tym :
a) dziennik ,
b) księgę główną ,
c) księgi pomocnicze,
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej ,
e) wykaz składników aktywów i pasywów,
2) prowadzenie kont ksiąg pomocniczych ,
3) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
4) prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych ,
5) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzonych ( wycena ),
6) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
7) prowadzenie rozrachunków z pracownikami ,
8) prowadzenie ewidencji operacji sprzedaży ,
9) wystawianie faktur VAT oraz faktur RR,
10) ewidencjonowanie wydatków oraz dochodów budżetowych wg klasyfikacji
budżetowej ,
11) uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych ,
12) naliczanie opłat za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku
  Urzędu Gminy,
13) refakturowanie za media,
14) sporządzanie sprawozdań RB-WS – wydatki strukturalne,
15) sporządzanie sprawozdań SG-01 – statystyka gminy,
16) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
17) uzgadnianie i wystawianie wezwań do potwierdzania sald,
18) wdrażanie systemu komputerowego ENOVA do obsługi księgowości  
  w zakresie dotyczącym wykonywania zadań,
19) prowadzenie zamówień publicznych w zakresie rachunkowości ,
20) prowadzenie waloryzacji opłat za dzierżawę i najem,
21) rozliczanie refundacji za dokształcanie pracowników,
22) potwierdzanie wezwań do uzgadniania sald,
23) sporządzanie kapitału początkowego – SKR,
24) prowadzenie kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych gminy.
 
W związku z zastępowaniem Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności na w/w stanowisku wykonywane są następujące obowiązki :
1) podpisywanie czeków , przelewów, zaliczek , itp.,
2) podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania
  środków finansowych .
 
§ 34
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku ds. płac i księgowości budżetowej prowadzone są następujące zadania :
1) naliczanie wynagrodzeń , zasiłków chorobowych , deklaracji PZU, kart
wynagrodzeń , kart zasiłkowych ,
2) naliczanie i rozliczanie składek ZUS – sporządzanie deklaracji ,
3) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych –
  deklaracji PIT – 4, PIT – 11,
4) naliczanie i rozliczanie podatku od umów zleceń i umów o dzieło – PIT – 8B,
PIT R, PIT 8 C,
5) sporządzanie refundacji – Powiatowy Urząd Pracy ,
6) wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach ,
7) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o wynagrodzeń,
8) obliczanie kapitału początkowego dla celów emerytalno – rentowych ,
9) księgowanie kosztów i zaangażowania ,
10) rozliczanie czynszów i reklam,
11) nadzorowanie opisów wpływających faktur i ich realizacji w formie
  przelewów ,
12) rozliczanie i uzgadnianie zobowiązań,
13) uzgadnianie sald – kont : 201, 201 P, 225 W, 229 W, 231, 234, 240 JP,
  240 JW, 400, 080, 998.
§ 35
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku ds. księgowości
budżetowej prowadzone są następujące zadania :
1) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania ,
2) sporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy,
3) sporządzanie sprawozdań zbiorczych Gminy Janów w systemie Zarządzania
  Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego ,
4) sporządzanie sprawozdań Rb – 50 w programie obsługującym
  sprawozdawczość,
5) sporządzanie not księgowych w programie ENOVA,
6) księgowanie w programie ENOVA Gminnego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych , funduszy pozabudżetowych , rachunków lokat i innych
  rachunków bankowych zakładanych w związku z podpisanymi umowami
  na nowe projekty bądź programy tego wymagające,
7) księgowanie w programie ENOVA poleceń księgowych ,
8) uzgadnianie obrotów bankowych zgodnie z wyciągami bankowymi,
9) dekretowanie dokumentów księgowych w oparciu o zatwierdzony plan kont
  w Urzędzie Gminy,
10) dokonywanie przelewów i czeków wypłat ,
11) uzgadnianie wpływów za dowody osobiste i inne dochody budżetu państwa,
12) przekazywanie ich terminowo na rachunek wojewody,
13) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji dochodów
  RB – 27 ZZ,
 
 
§ 36
W Referacie Finansowo – Księgowym na stanowisku ds. księgowości budżetowej prowadzone są następujące zadania :
1) prowadzenie dokumentacji i rozliczanie stypendiów socjalnych dla uczniów
 z terenu gminy Janów,
2) prowadzenie obsługi w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego
  wykorzystywanego do celów rolniczych ,
3) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia
  młodocianych pracowników ,
4) prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych,
5) rozliczanie delegacji ,
6) dokonywanie przelewów i sporządzanie czeków wypłat,
7) rozliczanie zaliczek pracowników.
 
 §37
Obsługę prawną Urzędu Gminy zapewnia Biuro Prawne.
  §38
Pełnomocnik ds. turystyki i promocji wykonuje zadania związane z rozwojem turystyki oraz promocją gminy, a w szczególności :
1) promocja gminy Janów,
2) kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Janów w mediach,
3) zadania związane z zakresem rozwoju turystyki i informacji turystycznej  
  w gminie Janów, w tym :
a) wszelkie działania marketingowe zmierzające do promowania turystyki  
w gminie Janów ,
   b) podejmowanie działań w kierunku turystyki zrównoważonej na terenie
  gminy ,
c) podejmowanie działań w kierunku rozwoju agroturystyki oraz współpraca
z  gospodarstwami agroturystycznymi na terenie gminy ,
d) działania w celu pozyskiwania środków pomocowych na rozwój turystyki
e) współpraca w opracowywaniu programów rozwoju turystycznego gminy
  Janów ,
4)  inne zadania zlecone przez Urząd Gminy ,
5) współpraca Z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Referatem
  Organizacyjnym Urzędu Gminy w zakresie imprez plenerowych ,
6) organizacja i obsługa stoisk gminy Janów na targach i imprezach
  turystycznych.
 § 39
Pełnomocnik ds. oświaty wykonuje następujące zadania :
1) koordynowanie pracy sieci placówek oświatowych
2) zapewnienie podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,
  opiekuńczych i wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie
  gminy.
   
 § 40
Do zadań Pionu Ochrony należą zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
W skład pionu ochrony wchodzi Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – podległy bezpośrednio Wójtowi Gminy oraz Kierownik kancelarii tajnej – podległy bezpośrednio pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych .
 
§ 41
 I. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy :
  1) kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych ,
  2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  3)ochrona systemów i sieci teleinformatycznych ,
  4) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej ,
  5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
  o ochronie tej informacji ,
  6) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów ,
  7) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego
realizacji ,
  8) szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych
  zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ,
  9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie
  ochrony informacji niejawnych ,
10) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi  
służb ochrony państwa,
11) informowanie na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu
współpracy ze służbami ochrony państwa ,
12) wyjaśnienie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji
niejawnych – zawiadamiając kierownika jednostki organizacyjnej    
i właściwą służbę ochrony państwa,
 13) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji  
  niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą
  „zastrzeżone „ – uzyskując ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki
  organizacyjnej ,
 14) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zwykłego – na pisemne
  polecenie kierownika jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do
  pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach
 związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
  służbową ,
 15) wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa – upoważniającego do dostępu
  informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - przekazując je
 osobie sprawdzonej i zawiadamiając o tym kierownika jednostki
  organizacyjnej ,
 16) odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 17) zawiadamianie na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej o odmowie
  wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 18) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających , które
  łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
  służbową ,
 19)prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych
do pracy lub służby na stanowiskach , z którymi wiąże się dostęp do
informacji niejawnych ,
 20) prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie
 bezpieczeństwa, a także osób które zajmują stanowiska lub wykonują
  prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych
  klauzulą „poufne „ lub stanowiących tajemnicę państwową ,
 21) dokonywanie przeglądu stanowisk oraz sporządzanie wykazu stanowisk i
  osób dopuszczonych do informacji niejawnych ,
 22) wnioskowanie o wyznaczenie kierownika kancelarii tajnej ,
 23) uczestniczenie przy przekazywaniu obowiązku kierownika kancelarii tajnej
 24) wyznaczenie pracownika przejmującego kancelarię tajną w przypadku
  czasowej nieobecności kierownika kancelarii , wyznaczony pracownik
  musi posiadać stosowne poświadczenie bezpieczeństwa i przyjmuje
 kancelarię protokolarnie.

II. Do zadań Kierownika kancelarii tajnej należy :
  1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce
  organizacyjnej ,
  2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom
  posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa ,
  3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne ,
  4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania
  dokumentów w kancelarii tajnej oraz jednostce organizacyjnej ,
  5) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
  6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami  
  zawierającymi informacje niejawne , które zostały udostępnione
  pracownikom.
 
Postanowienia końcowe
 
§42
1. Regulamin Organizacyjny nadaje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 
Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski
 
Załącznik Nr. 1 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy
 
 
 
Podział zadań pomiędzy Wójtem , Zastępcą Wójta , Sekretarzem i Skarbnikiem
 
 
1. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym  
oraz w innych przepisach określających status Wójta.
Wójt jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.
Wójtowi podlegają wszystkie referaty Urzędu Gminy a także pracownicy
na stanowiskach niezależnych.
 
2. Zastępca Wójta zajmuje się sprawami z zakresu inwestycji gminnych , 
  budownictwa , ochrony środowiska , gospodarki komunalnej ,
  nadzorowaniem pozyskiwania środków z funduszy UE.
  Zastępca Wójta pełni jednocześnie obowiązki Kierownika Referatu
  Budownictwa , Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
 
3. Sekretarz zajmuje się sprawami z zakresu organizacji Urzędu , planowania
  pracy oraz obsługi interesantów.
  Sekretarz pełni jednocześnie obowiązki Kierownika Referatu
  Organizacyjnego Urzędu Gminy.
  Do zadań Sekretarza należy :
  1) zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności ,
  2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci przedszkoli , szkół
  podstawowych i gimnazjum na terenie gminy,
  3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
  gminy ,
  4) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego , zakresów
  czynności dla poszczególnych referatów , stanowisk , kompetencji
  kierowników oraz kontrola realizacji tych postanowień,
  5) nadzór nad prowadzeniem kontroli wewnętrznej urzędu i jednostek
  organizacyjnych ,
  6) prowadzenie spraw kadrowych , gospodarki etatami i funduszem płac
  urzędu ,
  7) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku
  pracy z pracownikami urzędu , udzielaniem urlopów , zwolnień ,
awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
  8) analiza sytuacji kadrowej urzędu ,
  9 ) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr urzędu ,
 10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli ( testament allograficzny ),
 11) koordynowanie prac związanych z wyborami,
 12) koordynacja postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 
4. Skarbnik zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz  
  obsługą finansowo – księgową gminy i urzędu.
  Skarbnik pełni jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowo –
  Księgowego.
  Do zadań Skarbnika w szczególności należy :
1) bezpośrednie kierowanie pracą referatu finansowo – księgowego,
2) organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej w gminie,
3) organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji
  finansowej ,
4) kierowanie rachunkowością urzędu,
5) opracowanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz wynikających z niej
  wniosków ,
6) dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych , aprobata wszelkich pism
  dotyczących spraw finansowych , zatwierdzenie dokumentów księgowych do
  wypłaty,
7)przygotowywanie projektu budżetu gminy,
8) terminowe otwieranie kredytów,
9) opracowanie projektów planów i wykorzystania funduszy gminnych ,
10) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 
 
Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski
 
 
 
 
 Załącznik Nr.2 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy
 
 
  Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy
 
I. Wójt Gminy
1. Wójtowi Gminy bezpośrednio podlegają :
  1) Zastępca Wójta ,
  2) Sekretarz Gminy ,
  3) Skarbnik Gminy,
  4) Kierownicy Referatów Urzędu,
  5) Obsługa prawna Urzędu Gminy,
  6) Pracownicy na stanowiskach niezależnych :
  a) Pełnomocnik ds. Oświaty,
  b) Pełnomocnik ds. Turystyki i Promocji,
  7) Pion Ochrony
  a) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 
II. Zastępcy Wójta pełniącego jednocześnie obowiązki Kierownika Referatu
   Budownictwa, Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska bezpośrednio podlegają następujące stanowiska :
  1. ds. budownictwa , gospodarki komunalnej i inwestycji,
  2. ds. ochrony środowiska,
  3. ds. gospodarki gruntami,
  4. ds. gospodarki komunalnej ,
  5. ds. techniczno – gospodarczych.
 
III. Sekretarzowi Gminy pełniącemu jednocześnie obowiązki Kierownika
  Referatu Organizacyjnego bezpośrednio podlegają następujące
stanowiska :
  1. ds. obsługi sekretariatu,
  2. ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych , 
  sporządzania wniosków pomocowych z funduszy UE oraz spraw  
  obronnych i OC
  3. ds. obsługi Rady Gminy ,
  4. ds. komunikacji społecznej i informatyzacji ,
  6. ds. działalności gospodarczej i rolnictwa,
  7. stanowisko pomocnicze - archiwista Urzędu Gminy,
  8. stanowisko pomocnicze – pomoc administracyjna,
  9. Robotnik gospodarczy – sprzątaczka
IV. Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich bezpośrednio podlega
  stanowisko :
  1. ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych
V. Skarbnikowi Gminy pełniącemu jednocześnie funkcję Kierownika
Referatu Finansowo – Księgowego bezpośrednio podlegają następujące
stanowiska :
1. główny specjalista ds. rachunkowości budżetowej ,
2. ds. płac i księgowości budżetowej,
3. ds. księgowości budżetowej ,
4. ds. księgowości budżetowej .
 
VI . Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych bezpośrednio
podlega :
1. Kierownik kancelarii tajnej .
 
 
 
Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski
 
 
Załącznik nr. 3 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy
 
 
 
 
 Symbolika Referatów i Stanowisk Pracy w Urzędzie Gminy
oraz gminnych jednostek organizacyjnych
 
 
 
1. Sekretarz Gminy - SK
2. Zastępca Wójta - ZW
3. Skarbnik Gminy - SG
3. Referat Organizacyjny   - RO
4. Referat Budownictwa , Geodezji,
  Gospodarki Komunalnej i Ochrony
  Środowiska    - BK
5. Referat Spraw Obywatelskich   - SO
6. Referat Finansowo – Księgowy - FK
7. Biuro Prawne - BP
8. Pełnomocnik ds. Oświaty   - PO
9. Pełnomocnik ds. Turystyki i Promocji   - PT
 
Jednostki organizacyjne Gminy
 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - GOPS
2. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - ZOPO
3. Gminna Biblioteka Publiczna   - GBP
4. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu - SOKiS
5. Zakład Gospodarki Komunalnej   - ZGK
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
  Zdrowotnej - Zespół Ośrodków Zdrowia  
  Gminy Janów - SP ZOZ
7. Muzeum Regionalne
  im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku   - MR
 
 
Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski