Uchwała Nr 271/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 271/XLIII/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust.1, art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004 r.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy w Janowie
uchwala :

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz Marianny Nowak i Danuty Nowak ul. Mjr Wrzoska 35, Złoty Potok, 42-253 Janów nieruchomości oznaczonej numerem działki 1275/2 k.m. 15 o pow. 0,4525 ha położonej we wsi Złoty Potok, gm. Janów wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 67359, stanowiącej własność Gminy Janów, zabudowanej hydrofornią, schodami oraz kanalizacją deszczową.

§ 2

Zwolnić z obowiązku odbycia przetargu z uwagi na realizację na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/