Uchwała Nr 270/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr 270/XLIII/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 229 pkt 3) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Skargę pani Urszuli Zjawionej z dnia 14 lutego 2006r dotyczącą niewłaściwego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie uznać za bezpodstawną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/