główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 268/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr 268/XLIII/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody                       11 756 685,00 zł
Wydatki                        12 882 814,00 zł
Przychody                       1 823 000,00 zł
Rozchody                           696 871,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/