główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - RODO dla osób biorących udział w Sesji Rady Gminy Janów

Klauzula informacyjna – RODO dla osób biorących udział
w Sesji Rady Gminy Janów


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że  obrady  Rady Gminy Janów są transmitowane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa uczestnictwo w Sesji Rady Gminy Janów jest w pełni dobrowolne.  Uczestnicząc w obradach Rady Gminy Janów wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w tym wizerunku.

 Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych  informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Janów z siedzibą w Janowie 42-253 przy
ul. Częstochowskiej 1, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Janów;

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Janów jest Pani Katarzyna Macherzyńska, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania  bez odrębnej zgody  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza , że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym.

Transmisja sesji Rady Gminy Janów jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów www.janow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.janow.pl .

Nagrania zapisane na nośnikach  danych będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Osoba , której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy  uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące  przepisy  prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Janów oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator Danych Osobowych