główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje

Kompetencje i zadania wójta są określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r Nr.142 1591 z póżniejszymi zmianami ) Do zadań Wójta należy w szczególności :
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt