główna zawartość
artykuł nr 1

kompetencje

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolującym.
 

Zakres działania rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2001 r. Nr.142 poz. 1591z późniejszymi zmianami  ).