główna zawartość
artykuł nr 1

Wysokość diet radnych

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1300 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 900 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej - 800 zł.
 
 
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy - 700 zł.
 
 
 
Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o kwotę 50 złotych za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.
 
 
Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości, za wyjątkiem diety pobieranej z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
Podstawę do naliczania wysokości diet stanowi potwierdzenie na liście obecności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu Komisji.