główna zawartość
artykuł nr 1

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektorem ds. gospodarki odpadami jest mgr Aleksandra Wojdyła. Telefon kontaktowy: 34 3278048 wew 27, e-mail: a.wojdyla@janow.pl

 

Główne zadania podinspektora to:

• realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:

- przygotowywanie uchwał rady w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy, - opracowanie, wdrożenie i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- kontrola realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,

- organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- naliczanie kar i opłat z zakresu gospodarki odpadami,

- kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w zakresie posiadania umów na wywóz odpadów komunalnych,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:

a) naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia deklaracji o opłacie,

b) naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku jej zaniżenia,

c) nałożenia na właścicieli nieruchomości niezamieszkanych opłaty za wywóz odpadów, w przypadku gdy nie realizują oni obowiązku ustawowego.

- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami,

-prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,

• realizacja zadań określonych ustawą o odpadach poprzez:

- przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania, wytworzonymi odpadami,

-przedkładanie informacji Marszałkowi Województwa Pomorskiego o rodzaju,ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

- dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych, - windykacja opłat za gospodarowanie odpadami.