główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie Przewodniczacego Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011

Szanowni Radni Rady Gminy Janów;

Szanowny Panie Wójcie  
 
 
Obejmując, z Państwa wyboru, funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Janów przyjąłem na siebie obowiązek kierowania sprawami tej Rady w sposób gwarantujący sprawne załatwianie spraw Gminy, gwarantujący poszanowanie praw i obowiązków Radnych, gwarantujący poszanowanie praw i obowiązków Mieszkańców Gminy.
Jako Przewodniczący Rady, pozostawałem wszakże cały czas Radnym i starając się zachować obiektywności co do poglądów poszczególnych Radnych, nie ukrywałem, że jako Radny jestem zwolennikiem najdalej idących zmian w sprawach Gminy, takich zmian, które podniosą poziom życia naszych mieszkańców i które, za wszelką cenę, gwarantować będą, co najmniej, nie powiększanie zadłużenia Gminy. W tym zakresie w sposób jednoznacznie otwarty, współpracowałem i współpracować będę z Wójtem Gminy - Panem Sławomirem Krzyształowskim, z którym łączą mnie obietnice i program wyborczy, jako jedyne drogowskazy naszego działania. Stąd też moja determinacja do konsolidowania Radnych wokół konieczności podejmowania odważnych merytorycznych decyzji, także tych, które mogą nie zadawalać wszystkich, ale, których podjęcie przyniesie, w bliższej lub dłuższej perspektywie, korzyści dla ogółu mieszkańców.
 
Uważam przy tym, iż w najbliższym czasie Władze gminy, w tym oczywiście także Rada Gminy, stoją przed bezwzględną koniecznością podjęcia strukturalnych decyzji, których przedmiotem są następujące sprawy:
-   opracowanie i uchwalenie budżetu Gminy na rok 2012, gwarantującego przed wszystkim niezakłócone wykonywanie przez Gminę jej zadań i obowiązków wobec mieszkańców, ale jednocześnie gwarantującego możliwość kontynuowania  i podejmowania inwestycji społecznie niezbędnych dla Gminy, jako całości, przy nie powiększaniu poziomu zadłużenia Gminy. Uchwalenie takiego budżetu jest możliwe jedynie w drodze kompromisów poszczególnych Radnych, pomiędzy ich partykularnymi interesami, a nadrzędnym interesem Gminy, wymaga logicznej oceny stanu finansów Gminy i autentycznej troski o mieszkańców.
-   zmiana zasad formalno-prawnych i finansowych funkcjonowania gminnej służby zdrowia, gwarantująca zdecydowane rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych w drodze wprowadzenia szerokiej listy usług specjalistycznych, usług laboratoryjnych, usług medycznej opieki domowej, a w możliwie najkrótszym czasie także usług z wykorzystaniem wysoce specjalistycznego sprzętu, z pracownią Rtg włącznie. W tym przypadku, spoczywająca na Radnych i Wójcie Gminy odpowiedzialność, jest wyjątkowa, a konieczność podjęcia odważnych decyzji jest nieunikniona. Zachowanie istniejącego w tym zakresie stanu rzeczy, do czego dąży zauważalna część Radnych, będzie jedynie zachowaniem dotychczasowego zakresu  i poziomu gminnej służby zdrowia w jej dotychczasowym finansowo-kadrowym układzie, stanowiącym, w oderwaniu od autentycznych potrzeb mieszkańców, jedyny przedmiot obrony prowadzonej przez takich zachowawczych Radnych.
-   reorganizacja gminnych placówek kultury, sportu i promocji Gminy, pod kątem stworzenia takiego systemu organizacji tych placówek, jaki, po pierwsze, zapewniłby organizacyjną wydolność Gminy w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie i po drugie, jaki miałby budżetowe podstawy swojego funkcjonowania. Najkrócej i najboleśniej mówiąc, konieczne jest stworzenie systemu sposobów i form krzewienia kultury i sportu oraz promowania Gminy, ale tylko takich sposobów i form, które są pożądane i oczekiwane przez samych mieszkańców. Nie możliwe jest, także ze względów ekonomicznych, utrzymywanie w tym zakresie dotychczasowego systemu opartego na przerostach kadrowych i powielaniu funkcji administracyjnych w każdej z dotychczas istniejących placówek.
-  stworzenie stałego systemu informowania mieszkańców o działaniach władz Gminy, w tym Rady Gminy..
Przebieg informacji do i od mieszkańców praktycznie nie istnieje, a jeżeli istnieją i są realizowane jakieś jego formy, to nie zapewniają one obiektywnego przekazu informacji i opinii. W konsekwencji mamy głównie do czynienia z dezinformacją a nie z informacją. Stworzenie telewizji gminnej, w pierwszym etapie w formie internetowej, jest koniecznością i wymogiem czasu. Z posiedzeń Rady Gminy i innych ważnych wydarzeń gminnych mieszkańcy powinni mieć bezpośredni przekaz.
-   dokonanie inwentaryzacji składników mienia gminnego, po kątem podjęcia decyzji o zbyciu zbędnych składników takiego mienia. Nie wykorzystywane składniki mienia gminnego poddane są procesowi dekapitalizacji, chodzi tu zarówno  o rzeczy ruchome jak i zabudowane nieruchomości. Sprzedaż takich składników mienia jest wymogiem dobrego gospodarowania, a uzyskane środki powinny być w całości przeznaczane na realizację zadań własnych organizacji i miejscowości, w posiadaniu których rzeczy takie się znajdują lub, na terenie których rzeczy takie są położone.
 
Niestety, dla podjęcia skutecznych działań, co najmniej, w wyżej wskazanych obszarach nie jest obecnie możliwym stworzenie stabilnej większości w Radzie Gminy. Moje wysiłki podejmowane w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Z całą powagą używanych słów, odnoszę wrażenie, że taki stan rzeczy nie jest następstwem merytorycznego działania sporej części Radnych, a niestety jest wynikiem ukształtowanej przez lata atmosfery zaściankowości, partykularyzmów lokalnych, indywidualnych interesów, źle skutkujących powiązań osobowych, w tym rodzinnych, źle pojmowanej roli Radnego i realizowanie jej w formie trybuna ludowego, a nie w formie nowoczesnego, świadomego i wykształconego polityka samorządowego.
Paradoksalność takiej sytuacji polega na tym, iż kieruję pracami Rady Gminy, która stanowi, w sprawach ważnych, opozycję w stosunku do kierunków działania Wójta, z którymi w całości się utożsamiam.
Jeżeli powyższymi sformułowaniami, w sposób nieuzasadniony, uraziłem kogokolwiek, to od razu za to przepraszam, ale jedynie te osoby, co do których słowa te rzeczywiście nie mogą mieć odniesienia.
 
Sposób pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady i zakres jego kompetencji, w sposób jednoznaczny, określił ustawodawca w Ustawie o samorządzie gminnym, a Wysoka Rada potwierdziła, zarówno ten sposób, jak i zakres kompetencji, w uchwalonym i stosowanym Statucie Gminy Janów. Z tych aktów prawnych wynika jednoznacznie, iż „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.”
Stąd też wykonywanie funkcji Przewodniczącego Rady, zgodnie z jego ustawowymi i statutowymi zadaniami, powoduje oczywiste moje ograniczenie, a często wręcz ubezwłasnowolnienie w swobodnym wykonywaniu zadań radnego. Nad swobodne przekazywanie moich indywidualnych opinii radnego muszę stawiać dążenie do starannego i obiektywnego organizowania prac Rady i prowadzenia jej obrad.
 
Nie chcę być posądzany o wykorzystywanie funkcji Przewodniczącego Rady do forsowania koncepcji organizacyjno-politycznych, z jakim, i jako radny, się utożsamiam. 
Stąd też pozwalam sobie złożyć niniejsze oświadczenie, aby z wyprzedzeniem w stosunku do debat Rady nad wyżej wskazanymi przeze mnie istotnymi sprawami dla Gminy, nie istniały wątpliwości, jakie w tych sprawach, jednoznaczne stanowisko, zajmuję i będę zajmował, jako radny.
Przekazanie tej informacji w takiej formie i podanie jej do publicznej wiadomości, mam nadzieję, pozwoli mi na uniknięcie zarzutów uprawiania gry politycznej w tych ważnych sprawach i pozwoli wyborcom na ocenę zgodności kreowanego przeze mnie programu wyborczego z moimi poglądami i kierunkami działania w dniu dzisiejszym. Jednocześnie pozwoli mi to na wykonywanie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów, zgodnie z zasadami prawa.
W tym zakresie powtarzam moją deklarację, czynienia tego w sposób gwarantujący sprawne podejmowanie przez Radę merytorycznych decyzji, w czym oczywiście liczę na pomoc Radnych, zawsze merytorycznie przygotowanych do podejmowania takich decyzji  i stosujących się do procedur i formalistyki przypisanej dla posiedzeń Rady, a ponad wszystko odpowiedzialnych przed wszystkimi mieszkańcami Gminy.
 
Janów 15 listopada 2011 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Janów
 
Ludwik Heinsch
 
artykuł nr 2

Janów, 11.12.2010r

 
 
 
Pan Sławomir Krzyształowski
Wójt Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
 
 
 
 
Oświadczenie Rady Gminy Janów
 
 
W związku z podjęciem przez Radę Gminy prac zmierzających do uchwalenia budżetu Gminy Janów na rok 2011, uwzględniając wyniki wstępnej analizy stanu finansów gminnych wskazujące na:
 
 - występującą od wielu lat tendencję wzrostową poziomu deficytu budżetowego;
 - niepokojąco wysoki poziom bieżących zobowiązań Gminy,
 - ograniczone możliwości regulowania zobowiązań z przychodów własnych Gminy;
 
Rada Gminy Janów w imieniu mieszkańców Gminy wyraża najwyższe zaniepokojenie taką sytuacją.
 
Analizując powyższe niepokojące okoliczności, a także uwzględniając proponowane założenia budżetu na rok 2011, w tym założenia dotyczące zakresu i poziomu finansowego planowanych inwestycji,
 
Rada Gminy apeluje, 
 
o rozważenie przez Wójta Gminy Janów konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. Zdaniem Rady Gminy sugerowana restrukturyzacja winna skutkować ograniczeniem łącznego poziomu wynagradzania i wywołać w tym zakresie, co najmniej dziesięcioprocentowe oszczędności budżetowe. Z oczywistych względów tego rodzaju restrukturyzacja finansowa nie powinna dotyczyć pracowników merytorycznych placówek oświatowych ( szkół i przedszkoli).
Sugerowana restrukturyzacja powinna być przeprowadzona z poszanowaniem przepisów prawa, przy zapewnieniu mieszkańcom Gminy sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania administracji samorządowej i wszelkich gminnych jednostek organizacyjnych.
Rada Gminy zauważa, iż stosowną restrukturyzację finansową Rada przeprowadziła już w zakresie określenia wysokości diet Radnych i wynagrodzenia Wójta.
Pozytywny odzew na niniejszy apel, Rada wykorzysta w pracach nad projektem budżetu na rok 2011, uznając, iż podstawową wytyczną dla tych prac jest stworzenie budżetu rozsądku, względnej równowagi i zmniejszenia poziomu planowanego deficytu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Janów

Ludwik Heinsch