Informacja o zmianie sposobu zawiadamiania o zwołaniu posiedzeń komisji

Bieżące informacje o zwołaniu posiedzeń Komisji Rady  Gminy Janów zamieszczone są w na stronie głównej portalu gminy Janów - www.janow.pl


Informacja o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Małgorzata Grzywna zaprasza na wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 16 maja 2013 roku o godz. 16.00. Rozpoczęcie komisji w Ośrodku Zdrowia w Żurawiu.

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2013-04-15

Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.2.17.2013


I N F O R M A C J A

 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2013 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty i Kultury.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury z dnia 21.03.2013r.
3. Zapoznanie członków Komisji Oświaty i Kultury z organizacją imprez plenerowych
w 2013 roku.
4. Omówienie środków finansowych planowanych na imprezy plenerowe w gminie Janów.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.


Z up. Przewodniczącego
Komisji Oświaty i Kultury

 

Informacja o posiedzeniu KomisjiZdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2013-04-15

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.3.13.2013

 

I N F O R M A C J A


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2013 roku
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 08.04.2013r.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie Janów na podstawie informacji Policji i Prezesa Gminnej OSP za 2012 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
i z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Janów w 2012 r.
5. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2012 rok.
7. Sprawy różne.


Z up. Przewodniczącej Komisji
  Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2013-04-18


Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.1.14.2013

 


INFORMACJA


Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów, które  odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2013 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.


Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 11.03.2013r.
3. Omówienie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
4. Rozpatrzenie problemu związanego z przejazdem przez plac byłej Weterynarii w Janowie.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy.
6. Sprawy różne.


  Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Józef Kawecki


 

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2013-03-29

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
RO-III.0012.5.14.2013
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w środę 3 kwietnia 2013 roku o godz. 16.00 w Biurze Rady - pok. Nr 10.  
 
Porządek posiedzenia:
 
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19.02.2013r.
3.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 złożonego przez grupę radnych.
4.   Sprawy różne. 

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2013-03-28

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.12.2013
 
 
 Członkowie
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego - wszyscy
 
 
Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów, odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia 2013 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 04.03.2013r.
3.   Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012r.
4.   Zapoznanie z planem działania przez Pana Mirosława Dula p.o. Dyrektora SPZOZ w Janowie.
5.   Sprawa funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego w Janowie.
6.   Sprawy różne.

Informacja o posiedzeniu komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki

Janów, dnia 2013-02-26

 

Komisja Aktywizacji Społecznej,

Sportu i Turystyki

Rady Gminy Janów

 

RO-III.0012.4.11.2013

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 7 marca 2013 roku o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  

 

Porządek posiedzenia:

1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki.

2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki
z dn. 28.02.2013r.

3.   Zapotrzebowanie finansowe dla możliwości lepszego funkcjonowania i rozwijania aktywności społecznej: „fundusz alkoholowy”, „inicjatywy lokalne”.

4.   Sprawy różne. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Aktywizacji Społecznej, 

 Sportu i Turystyki

 

/-/ Paweł Stefaniak 

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2013-02-21

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.11.2013
  
 
I N F O R M A C J A
  
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 4 marca 2013 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18.12.2012r.
3.   Sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Janowie.
4.   Sprawa działalności pogotowia ratunkowego w gminie Janów.
5.   Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji  Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
 
/-/ Danuta Tomza

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2013-02-21

Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.10.2013
  
I N F O R M A C J A
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 28 lutego 2013 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki.
2.   Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki z dnia 05.12.2012r.
3.   Sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok.
4.   Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 r.
5.   Zatwierdzenie planu organizacji imprez w gminie Janów na 2013 rok.  
6.   Przygotowanie gminy Janów do sezonu turystycznego „szlaki turystyczne”.
7.   Sprawy różne. 
 
 Przewodniczący Komisji Aktywizacji Społecznej, 
 Sportu i Turystyki 
 
Paweł Stefaniak 

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2013-02-14

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.12.2013
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy  Janów, które odbędzie się w środę 19 lutego 2013 roku o godz. 14.30 w Biurze Rady - pok. Nr 10.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.01.2013r.
3.   Omówienie uchwał budżetowych na XXX sesję Rady Gminy.
4.   Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
Jadwiga Michalik
 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2013-02-13 

Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.14.2013
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 21 lutego 2013 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty i Kultury.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury z dnia 17.01.2013r.
3.   Przedstawienie Komisji Oświaty i Kultury planu pracy na rok 2013 Muzeum im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Referuje Dyrektor Muzeum.
4.   Omówienie uchwał:
- Nr 183/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lgoczance.
- Nr 184/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lusławicach.
- Nr 185/XXX/13 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowie.
5.   Omówienie polityki kadrowej w placówkach oświatowych.
6.   Zapytania i wolne wnioski.
7.   Zakończenie obrad.

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2013-01-08

 
 
Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.12.2013
  
 
 
I N F O R M A C J A
 
  Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 19 lutego 2013 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 12.12.2012r.
3.   Zapoznanie radnych ze stanem prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4.   Dyskusja nad sposobem wykonania uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
5.   Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej za 2012 rok.
6.   Sprawy różne.
 

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2013-01-21

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.11.2013
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w środę 23 stycznia 2013 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Janowie - pok. Nr 4.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18.12.2012r. oraz z dnia 27.12.2012r.
3.   Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2012.
4.   Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013.
5.   Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
Jadwiga Michalik
 
 
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2013-01-15

 
Wspólne posiedzenie Komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.12.2013
 
 
I N F O R M A C J A
  
Zawiadamiam o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 22 stycznia 2013 roku po zakończeniu obrad XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 15.01.2013r.
3.   Dyskusja nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
4.   Sprawy różne.

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2013-01-09

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.13.2013
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 17 stycznia 2013 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty i Kultury
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury z dnia 05.12.2012r.
3.   Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury za 2012 rok.
(referuje Przewodnicząca KOiK w roku 2012 pani Małgorzata Grzywna)
4.   Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013r.
(referuje przewodniczący KOiK Henryk Srokosz)
5.   Przedstawienie budżetu poszczególnych jednostek oświatowych na 2013 r.
( referuje kierownik ZOPO w Janowie)
6.   Przedstawienie budżetu poszczególnych jednostek kultury i planów pracy na 2013r.
(referują dyrektorzy placówek kultury)
7.   Przedstawienie Komisji Oświaty i Kultury planu pracy zajęć w czasie ferii zimowych z dziećmi w jednostkach kultury.
(referują dyrektorzy placówek kultury)
8.   Przedstawienie wstępnego sprawozdania z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.(referuje Dyrektor SOKiS )
9.   Opiniowanie budżetu oświaty i kultury na 2013 rok.
10.   Zapytania i wolne wnioski.

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2013-01-08

 
Wspólne posiedzenie Komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.11.2013
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 15 stycznia 2013 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.12.2012r.
3.   Dyskusja nad przekształceniem SP w Lusławicach i SP w Lgoczance w szkoły filialne.
4.   Omówienie zaleceń Komisarza Wyborczego w sprawie okręgów wyborczych.
5.   Sprawy różne.
 
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-12-21

 
Wspólne posiedzenie Komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.10.2012
 
 

I N F O R M A C J A

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 27 grudnia 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  

 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 15.11.2012r.
3.   Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XXVII Sesję Rady Gminy Janów.
4.   Sprawy różne.

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2012-12-13

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów

 
RO-III.0012.3.10.2012
 
  
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie, przyjęcie porządku i zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego gminy Janów.
2.   Zapoznanie się z bieżącymi potrzebami służb pracujących na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
3.   Bieżący nadzór nad zmianami zachodzącymi w służbie zdrowia w gminie Janów, zapoznanie się ze stanem realizacji rozpoczętych prac.
4.   Zapoznanie z Regulaminem "Przychodni Rodzinnej" w Janowie.
5.   Wybór zastępcy przewodniczącego komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego gminy Janów.
6.   Omówienie projektu budżetu na 2013r.w tematach dotyczących zakresu pracy komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego gminy Janów.
7.   Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2013.
8.   Sprawy różne.
 
Z up. Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
 
 
/-/ Aneta Zasuń
 

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2012-12-11

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.9.2012
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2012 roku o godz. 14.30 w Biurze Rady Gminy Janów – pok. Nr 10.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie, przyjęcie porządku oraz protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
2.   Informacja dot. wpływów do budżetu gminy ze sprzedaży mienia i opłat adiacenckich.
3.  Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych, analiza kosztów, informacja dotycząca wykorzystania programów pomocowych UE w realizacji tych inwestycji.
4.   Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2013.
5.   Sprawy różne. 
 
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
Jadwiga Michalik

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2012-12-05

 
 Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.11.2012
 
 
 
INFORMACJA
   
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 12 grudnia 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie projektu budżetu gminy na 2013 rok w tematach dotyczących zakresu pracy Komisji Gospodarczej.
2.   Zapoznanie radnych ze stanem inwestycji gminnych, sprzedażą mienia, pozyskiwaniem nowych terenów.
3.   Propozycja planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok.
4.   Sprawy różne.
 
 
Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej
 
/-/ Aneta Zasuń
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-11-29

 
Komisja Oświaty i Kultury oraz
Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu
i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.14.1.2012
 
 
INFORMACJA
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Małgorzata Grzywna oraz Pan Paweł Stefaniak Przewodniczący Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystykizapraszają na wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 5 grudnia 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Zapoznanie się Komisji z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla dzieci.
2.   Propozycje członków Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki do planu pracy na 2013 rok.
3.   Promocja Gminy Janów.
4.   Plan imprez w gminie Janów na rok 2013.
5.   Organizacja zajęć podczas ferii zimowych – rok 2013.
6.   Sprawy różne.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

 
/-/ Małgorzata Grzywna
 
Przewodniczący Komisji Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki 
/-/ Paweł Stefaniak 
 
 
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-11-06

 
Wspólne posiedzenie Komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.9.2012
 
I N F O R M A C J A
 
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 15 listopada 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie stawek podatkowych na 2013 rok.
2.   Omówienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
 
 
 
 

 

 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-10-24

 
Wspólne posiedzenie komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.8.2012
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ludwik Heinsch informuje o wspólnym posiedzenie komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 29 października 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Posiedzenie będzie poświęcone omówieniu problematyki związanej z projektem uchwały Nr 152/XXIV/12 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
 
 
Z up. Przewodniczącego
 Rady Gminy
 
/-/ Aneta Zasuń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2012-10-09

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.9.2012
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 17 października 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Pomoc społeczna i bytowo - mieszkaniowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Janowie.
3.   Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4.   Rozliczenie wydatków poniesionych na OSP w gminie Janów za I półrocze 2012r.
5.   Przyjęcie informacji o przygotowaniu do okresu zimowego gminy Janów.
6.   Bezpieczeństwo gminy Janów - sprawa lądowiska dla helikopterów.
7.   Rozpatrzenie wniosków do budżetu gminy Janów na 2013r.
8.   Sprawy różne. 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2012-10-03

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.13.2012
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 11 października 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 września 2012r.
3.   Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2013.
4.   Opiniowanie wniosków placówek oświatowych i kulturalnych do budżetu gminy na 2013 rok.
5.   Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
 
Małgorzata Grzywna

Janów, dnia 2012-10-03

 
 
Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.10.2012 
 
INFORMACJA  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się we wtorek 16 października 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.  Zapoznanie radnych ze stopniem zaawansowania prac przy Osiedlu Zaborce II.
2.   Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. w działach dotyczących zakresu prac Komisji Gospodarczej.
3.   Rozpatrzenie wniosków do budżetu gminy na 2013 rok.
4.   Sprawy różne.
 
Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej

Inspektor ds. Obsługi Rady

/-/ Aneta Zasuń

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2012-10-03

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.7.2012
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w środę 10 października 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.  Powitanie, przyjęcie porządku oraz protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
2.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
3. Informacja dotycząca wpływów podatków, analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy.
4.  Omówienie wdrażania w gminie Janów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.  Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
/-/ Jadwiga Michalik
 
 
 
 
 

Janów, dnia 2012-09-25

 
Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.9.2012
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 4 października 2012 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.  Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w celu przedstawienia wniosków do projektu budżetu gminy na 2013 rok.
2.   Finansowanie gminnych klubów sportowych z budżetu gminy Janów.
3.   Podjęcie inicjatywy organizacji „Balu Sportowców i Urzędników”.
4.   Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Komisji
Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki 
 
Paweł Stefaniak 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2012-09-13

Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów
RO-III.0012.2.12.2012

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów Pani Małgorzata Grzywna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w czwartek 20 września 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18 czerwca 2012r. oraz z dnia 31 sierpnia 2012r.
3. Ocena realizacji budżetu placówek oświaty i kultury za I półrocze 2012 r.
4. Ocena stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2012/2013 (wykonane remonty, zakup sprzętu itp.).
5. Analiza potrzeb remontowo-inwestycyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych w roku 2013.
6. Sprawy różne.

Z up. Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury
Insp. ds. obsługi Rady Gminy Janów

/-/ Aneta Zasuń

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2012-09-05

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.3.8.2012

 

I N F O R M A C J A

 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 12 września 2012 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Janowie.  

Porządek posiedzenia:

1. Debata nad statutem ośrodków zdrowia w gminie Janów.
2. Prezentacja planu pracy Pani Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Janowie na II półrocze 2012r.
3. Sprawy różne.

 


 Przewodnicząca Komisji
  Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

 

 

 

Osoby zaproszone:
Pan Sławomir Krzyształowski – Wójt Gminy Janów
Pani Monika Gałązka – p.o. Sekretarz Gminy
Pan Ludwik Heinsch – Przewodniczący Gminy Rady
Pani Małgorzata Tyrek – Dyrektor Ośrodka Zdrowia

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2012-08-23

 
Komisja Oświaty i Kultury
oraz Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.13.1.2012
 
 
I N F O R M A C J A
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów Pani Małgorzata Grzywna oraz Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Jadwiga Michalik zapraszają na połączone posiedzenie komisji, które odbędzie się w piątek 31 sierpnia 2012 roku o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Janowie – pok. Nr 4.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
- Nr 139/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
- Nr 140/XXII/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.
- Nr 141/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
- Nr 142/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
- Nr 143/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela,
- Nr 145/XXII/12 w sprawiezamiaru połączenia instytucji kultury, których organizatorem jest gmina.

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2012-07-12


Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.1.9.2012

 

INFORMACJA

 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w czwartek 19 lipca 2012 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.


Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie radnych ze stopniem zaawansowania prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przedstawienie i omówienie wniosku o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Omówienie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę – stan hydrantów ppoż.
4. Sprawy różne.


Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej

/-/ Aneta Zasuń
 

Informacja o posiedzeniu komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki

Janów, dnia 2012-06-20

 
Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.8.2012
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 26 czerwca 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Przygotowanie planu zajęć sportowych podczas okresu wakacyjnego dzieci i młodzieży Gminy Janów.
2.   Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
3.   Sprawy różne
 
Przewodniczący
Komisji Aktywizacji Społecznej, 
Sportu i Turystyki 
 
Paweł Stefaniak 

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-06-05

 
Wspólne posiedzenie komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.6.2012
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ludwik Heinsch zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w środę 13 czerwca 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XXI Sesję Rady Gminy.
2.   Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
3.   Sprawy różne.
 
 
Z up. Przewodniczącego
 Rady Gminy
 
Aneta Zasuń

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2012-06-04

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.11.2012
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
   
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 14.05.2012r.
3.   Analiza i ocena opieki psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w placówkach oświatowych.
4.   Omówienie stopnia realizacji zadań edukacyjnych w placówkach oświatowych na podstawie wyników sprawdzianu i egzaminu.
5.   Zapoznanie się Komisji z projektami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013.
6.   Sprawy różne.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Kultury
 
Małgorzata Grzywna
 

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2012-05-29

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.7.2012
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Podsumowanie konkursu o tematyce alkoholowej.
2.   Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
3.   Dożywianie dzieci ze szkół z terenu Gminy Janów i kolonie letnie dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży korzystających z pomocy GOPS w roku 2012.
4.   Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy Janów.
5.   Funkcjonowanie Ośrodków Zdrowia w gminie Janów.
6.   Sprawy różne.
 
Z up. Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
 
/-/ Aneta Zasuń
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-05-15

 
Wspólne posiedzenie Komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.5.2012
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w piątek 25 maja 2012 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Janowie.
 
Przedmiotowe posiedzenie będzie poświęconezmianom w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz aktualnym wyzwaniom i problemom stojącym przed samorządami w związku z tzw. „rewolucją śmieciową”.

Informacja o posiedzeniu komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2012-05-08

 
 
Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.8.2012
 
 
 
INFORMACJA
   
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 16 maja 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
2.   Podsumowanie akcji odśnieżania.
3.   Stan dróg gminnych po zimie.
4.   Sprawy różne.

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2012-04-26

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.10.2012
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 14 maja 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 06.02.2012r.
3.   Zapoznanie się z planami pracy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego na 2012 rok oraz z programami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej.
4.   Sprawy różne.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
 
Małgorzata Grzywna
 
 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2012-04-12

 
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.4.2012
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ludwik Heinsch zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w środę 18 kwietnia 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.   Omówienie projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd".
3.   Omówienie problematyki opłaty adiacenckiej.
 
 
Z up. Przewodniczącego
 Rady Gminy
 
Aneta Zasuń

Janów, dnia 2012-03-01

 
Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.7.2012
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 20 marca 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Zapotrzebowanie finansowe dla możliwości lepszego funkcjonowania i rozwijania aktywności społecznej: „fundusz alkoholowy”, „inicjatywy lokalne”.
2.   Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie organizacji gminnych imprez.
3.   Sprawy różne. 
 
Przewodniczący
Komisji Aktywizacji Społecznej, 
Sportu i Turystyki 
 
/-/ Paweł Stefaniak 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2012-03-01

Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.7.2012
 
 
 
INFORMACJA
   
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2012 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2.   Zapoznanie radnych w temacie podatki i opłaty lokalne. Ściągalność podatkowa.
3.   Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy drodze nr D-1071 położonej  w miejscowości Złoty Potok.
4.   Rozpatrzenie wniosków dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.
5.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej za 2011 rok.
6.   Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.
7.   Sprawy różne.
 
Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej
 
/-/ Aneta Zasuń

Janów, dnia 2012-02-21

 
Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.6.2012
  
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 28 lutego 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Sprawozdanie z prac Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki za rok 2011.
2.   Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2012 rok.
3.   Plan organizacji imprez w Gminie Janów na 2012 rok.
4.  Omówienie przygotowań do imprez sztandarowych „Jurajskie Lato Filmowe” i „Święto Pstrąga”.
5.   Propozycje na temat zorganizowania Gminnego Dnia Dziecka.
6.   Sprawy różne. 
 
Przewodniczący
Komisji Aktywizacji Społecznej, 
 Sportu i Turystyki 
 
/-/ Paweł Stefaniak 

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

 Janów, dnia 2012-02-21

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.6.2012
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2.   Ocena stanu bezpieczeństwa w naszej gminie Janów na podstawie informacji Policji i Prezesa Gminnej OSP za 2011 rok.
3.   Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011rok.
4.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia Opieki Społeczneji Bezpieczeństwa Publicznego za 2011 rok.
5.   Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów na 2012 rok.
6.   Sprawy różne.
 
 
 
Z up.Przewodniczącej Komisji 
Zdrowia, Opieki  Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
 
/-/ Aneta Zasuń

 

Janów, dnia 2012-02-08

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.6.2012
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 16 lutego 2012 roku o godz. 16.00 w Biurze Rady Gminy Janów - pok. Nr 10.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2011.
2.   Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012.
3.   Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
Jadwiga Michalik

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2012-01-23

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.9.2012
 
 
 
 
I N F O R M A C J A 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16.01.2012r.
3.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty i Kultury za 2011 rok.
4.   Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.
5.   Omówienie sytuacji finansowej w placówkach oświatowych gminy Janów.
6.   Sprawy różne.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Kultury
 
Małgorzata Grzywna
 
 
 

Janów, dnia 2012-01-09

 
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.3.2012
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia 2012 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie ostateczne projektu budżetu gminy Janów na 2012 rok.
2.   Sprawy różne.
 

Janów, dnia 2012-01-04

 
Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.5.2012
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2012 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
2.   Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 
Jadwiga Michalik

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki

Janów, dnia 2011-12-12

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu
i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.12.1.2011
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Pani Danuta Tomza oraz Pan Paweł Stefaniak Przewodniczący Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystykizapraszają na wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się w poniedziałek 19 grudnia 2011 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Janowie – pok. Nr 4.  
 
Porządek posiedzenia:
  1. Sprawozdanie z punktu informacyjno-konsultacyjnego, terapeuta Pani Marzena Pierz.
  2. Sprawa Ośrodków Zdrowia w Gminie Janów.
  3. Omówienie projektu budżetu placówek zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego na 2012 rok.
  4. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok w zakresie spraw dotyczących Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki.
  5. Sprawy różne.
 
 
Z up.Przewodniczących
 
/-/ Aneta Zasuń

 

Informacja o posiedzeniu komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2011-11-28

 
 
Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.6.2011
 
  
INFORMACJA
   
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 7 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
2.   Sprawy różne. 
 
Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej
 
/-/ Aneta Zasuń

Janów, dnia 2011-11-17

 
Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.8.2011
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2011 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Ocena aktywności placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych.
2.   Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu placówek oświatowych i kulturalnych na 2012 rok.
3.   Sprawy różne.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury
 
/-/ Małgorzata Grzywna

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2011-11-14

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.5.2011
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów Pani Danuta Tomza zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada 2011 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Wyniki zawodów OSP w gminie Janów i powiecie Częstochowskim w 2011 roku.
2.   Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie gminy Janów w 2011r.
3.   Ocena działalności poszczególnych jednostek OSP w gminie Janów za 2011r.
4.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011r.
5.   Omówienie potrzeb i zakupów OSP z gminy Janów na 2012 rok.
6.   Stan obecny remiz OSP i ich funkcjonowanie.
7.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
 Z up.Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
 
 
Aneta Zasuń

Informacja o posiedzeniu komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki

Janów, dnia 2011-11-07

 
Komisja Aktywizacji Społecznej,
Sportu i Turystyki
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.4.5.2011
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 17 listopada 2011 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Przygotowanie do sprawozdania z pracy świetlic, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
2.   Turystyka w Gminie Janów w roku 2011.
3.   Oznakowanie szlaków turystycznych w Gminie Janów - sprawozdanie.
4.   Funkcjonowanie świetlic w sołectwach Gminy Janów.
5.   Informacja z zakresu prac świetlic, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
6.   Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Komisji
Aktywizacji Społecznej,
 Sportu i Turystyki 
 
/-/ Paweł Stefaniak 

Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów

Janów, dnia 2011-11-02

 
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.7.2.2011
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ludwik Heinsch w porozumieniu z Panią Jadwigą Michalik Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów oraz Panem Józefem Kaweckim Przewodniczącym Komisji Gospodarczej zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 10 listopada 2011 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
1.   Omówienie stawek podatkowych na 2012 rok.
2.   Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XIII Sesję Rady Gminy.
3.   Sprawy różne.
 

Informacja o posiedzeniu komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2011-10-18

Komisja Gospodarcza Rady Gminy Janów
RO-III.0012.1.3.2011

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w czwartek 27 października 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2. Rozpatrzenie wniosków do budżetu gminy na 2012 rok.
3. Sprawy różne.

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Janów, dnia 2011-10-03

Komisja Budżetu i Finansów
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.5.4.2011
 
  
 
INFORMACJA
 
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 6 października 2011 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2.   Sprawy różne. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów
 
/-/ Jadwiga Michalik

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2011-09-29

Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.7.2011
 
 
 
 
INFORMACJA
  
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów Pani Małgorzata Grzywna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w poniedziałek 10 października 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Zapoznanie się z działalnością Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.
2.   Ocena realizacji kalendarza wydarzeń kulturalnych.
3.   Analiza potrzeb remontowo-inwestycyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych w roku 2012.
4.   Sprawy bieżące. 
 
 
Z up. Przewodniczącej
 Komisji Oświaty i Kultury
 
Ins. Ds. obsługi Rady Gminy
 
/-/ Aneta Zasuń

Informacja o posiedzeniu komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2011-09-07

 
 
Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.1.3.2011
 
 
 
INFORMACJA
   
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów Pan Józef Kawecki zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę 21 września 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.   Dyskusja nad wieloletnim planem inwestycyjnym.
2.   Sprawy różne.  
 
Z up. Przewodniczącego
Komisji Gospodarczej

Joanna Hamerla

Informacja o posiedzeniu komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Komisja i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2011-09-07

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.3.4.2011
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów, które odbędzie się w poniedziałek 12 września 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
Porządek posiedzenia:
 
1.   Ocena stanu sanitarnego szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012.
2.   Opieka medyczna w placówkach oświatowych
3.   Sprawa Ośrodków Zdrowia w gminie Janów.
4.   Sprawy różne.
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki  Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego 
 
 Danuta Tomza  
 
 
 
 
 

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2011-09-07

Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów
 
RO-III.0012.2.6.2011
 
INFORMACJA
 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 13 września 2011 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  
 
 
Porządek posiedzenia:
1.   Ocena realizacji budżetu placówek oświaty i kultury za I półrocze 2011 roku
2.   Omówienie  stanu przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2011/2012
3.   Sprawy bieżące. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Kultury
 
Małgorzata Grzywna