główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zmianie sposobu zawiadamiania o zwołaniu posiedzeń komisji

Bieżące informacje o zwołaniu posiedzeń Komisji Rady  Gminy Janów zamieszczone są w na stronie głównej portalu gminy Janów - www.janow.pl


artykuł nr 2

Informacja o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Małgorzata Grzywna zaprasza na wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 16 maja 2013 roku o godz. 16.00. Rozpoczęcie komisji w Ośrodku Zdrowia w Żurawiu.

artykuł nr 3

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury

Janów, dnia 2013-04-15

Komisja Oświaty i Kultury
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.2.17.2013


I N F O R M A C J A

 
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2013 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.  

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty i Kultury.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury z dnia 21.03.2013r.
3. Zapoznanie członków Komisji Oświaty i Kultury z organizacją imprez plenerowych
w 2013 roku.
4. Omówienie środków finansowych planowanych na imprezy plenerowe w gminie Janów.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.


Z up. Przewodniczącego
Komisji Oświaty i Kultury

 

artykuł nr 4

Informacja o posiedzeniu KomisjiZdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Janów, dnia 2013-04-15

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.3.13.2013

 

I N F O R M A C J A


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Janów, które odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2013 roku
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 08.04.2013r.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie Janów na podstawie informacji Policji i Prezesa Gminnej OSP za 2012 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
i z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Janów w 2012 r.
5. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2012 rok.
7. Sprawy różne.


Z up. Przewodniczącej Komisji
  Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

 

 

artykuł nr 5

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej

Janów, dnia 2013-04-18


Komisja Gospodarcza
Rady Gminy Janów

RO-III.0012.1.14.2013

 


INFORMACJA


Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów, które  odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2013 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.


Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 11.03.2013r.
3. Omówienie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
4. Rozpatrzenie problemu związanego z przejazdem przez plac byłej Weterynarii w Janowie.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy.
6. Sprawy różne.


  Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Józef Kawecki