główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,

Nazwa stanowiska urzędniczego: księgowa,

Wymiar etatu: 1/1.

II. Informacja:

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

  Panią Małgorzatę Nowakowską, zamieszkałą w Niegowie

III. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Nowakowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.  Wykazała się przygotowaniem merytorycznym, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do wykonywania zadań na tym stanowisku.

Iwona Leszczyńska

kierownik ZOPO w Janowie

artykuł nr 2

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/1/2019 Janów, dnia 26 września 2019r.

Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko

pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające

wymagania formalne w ogłoszeniu:

Małgorzata Nowakowska,

Małgorzata Murgot.

 

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/1/2019 Janów, dnia 11 września 2019r.

 

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie   42-253 Janów, ul. Szkolna 2,   tel./faks 34 32-78-189
II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa 1 etat -od 01 października 2019r.  

III .  Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych).

4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), w tym minimum roczny staż w księgowości.

IV . Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość zagadnień związanych z ustawami: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

2) Znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (preferowane Księgowość Vulcan).

3) Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych.

4) Znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

5) Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

V. Zakres wykonywanych zadań:

1) Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Kompletowanie, segregowanie, dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym w zakresie syntetyki i analityki przed wprowadzaniem do programu FK placówek.

3) Uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych.

4) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS.

5) Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek oświatowych. 

6) Czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem dokumentacji księgowej.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) Praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar pracy tygodniowy – 40 godzin.

2) Stanowisko w biurze w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie na parterze. Praca   w wymiarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w tym przy komputerze.

3) Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go dnia każdego miesiąca; ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

W miesiącu sierpniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny,

2) CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy,

3) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) Kwestionariusz osobowy,

5) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym za zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

6) Odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Odręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych,

8) Odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie”

należy dostarczy do siedziby  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie  w terminie    do 23 września 2019r. albo przesłać pocztą listem poleconym na adres:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie  42-253 Janów, ul. Szkolna 2,  

Aplikacje, które wpłyną do ZOPO w Janowie po terminie – nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOPO).

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez kierownika ZOPO w Janowie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze oraz  ZOPO – Ogłoszenia, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO    w Janowie przy ul. Szkolnej 2, 42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Janowie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.   O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie mailowo lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze  i kierownicze oraz  ZOPO – Ogłoszenia, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2, 42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie.

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 32-78-189.

 

Kierownik ZOPO w Janowie

Iwona Leszczyńska

artykuł nr 4

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia br. (piątek) siedziba ZOPO w Janowie będzie nieczynna.

Zapraszamy od 19 sierpnia br. (poniedziałek).

kierownik ZOPO w Janowie -  Iwona Leszczyńska

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ? Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.?

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie głównej BIP Gminy Janów w zakładce "Zamówienia publiczne", "Ogłoszenia przetargów".

kierownik ZOPO w Janowie

Iwona Leszczyńska