główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Janów
z dnia 11 września 2019 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r.

Wyborcy niepełnosprawni – mieszkańcy Gminy Janów – posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Gminie Janów lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mąż zaufania;
 3. obserwator społeczny;
 4. osoba kandydująca w wyborach.


Pełnomocnictwo można przyjąć:
 1. tylko od jednej osoby lub
 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Janów upoważnionym przez Wójta Gminy Janów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Janów najpóźniej do dnia 04 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Janów.


Do wniosku należy dołączyć:
 1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
 1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Janów;
 2. doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej  w dniu głosowania.


Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która wcześniej zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.


Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.