główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka"

Janów, dnia 1 sierpnia 2019 r.

IR-III.6220.2.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z  art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

 

zawiadamiam strony postepowania

 

że na wniosek z dnia 11 lipca 2019 r. (data wpływu 12.07.2019 r.) pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego Drog-Men, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka”

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszystkim stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

 

Ponadto, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, pok. nr 5 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu (pon, śr, czw,pt 7??-15??  wt. 8??-16??).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych oraz organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt.1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1 42-253 Janów) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów http://www.bip.janow.akcessnet.net/. zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. A/a

Do wiadomości:

  1. pełnomocnik P.U.H. DROG-MEN

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Janów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Katarzyna Macherzyńska e-mail: kmacherzyńska.iod@gmail.com

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu Gminy - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4.Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) jest obligatoryjne.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy "KS Złoty Potok"
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Dragon.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Kabex LKS Podkowa Janów.
Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. VAT i księgowości budżetowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Janów
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka?
Raport o stanie Gminy Janów za 2018 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.