główna zawartość
artykuł nr 1

RAPORTz przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

Janów, dn. 11.02.2019 r.

 

RAPORT
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

 

1. Przedmiot konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok.

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w w/w przedmiocie. Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 01.02.2019 r., a zakończyły się w dniu 08.02.2019 r. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: - na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne", - w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

3. Przebieg konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący w/w tematu.

4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych. Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: - na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne" - w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm. ) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczące: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

§ 2

1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.
2. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres gmina@janow.pl z dopiskiem: „konsultacje”, bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 1 lutego 2019 r. do 8 lutego 2019 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik