główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Złoty Potok

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 kwietnia 2018 roku
(poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Parafialnej w
Złotym Potoku odbędzie się zebranie wiejskie
w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Złoty Potok
.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj


Zarządzenie Nr 581/2018
Wójta Gminy Janów

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Złoty Potok    

Na podstawie § 17 ust.11 Statutu Sołectwa Złoty Potok uchwalonego Uchwałą Nr 66/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003r., (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3415 z dnia 15 grudnia 2003 r.),


Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1.  Zarządza się wybory Sołtysa Sołectwa Złoty Potok na dzień 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.
2.  Zebranie wiejskie odbędzie się w Sali Parafialnej w Złotym Potoku.  
3.  Dla ważności zebrania wiejskiego wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
4.  O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:
1.  Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Powołanie komisji wyborczej.
5.  Wybór sołtysa:
-  zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa,
-  ustalenie procedury wyboru sołtysa,
-  przeprowadzenie głosowania,
-  ogłoszenie wyników wyborów,
-  sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
6.  Sprawy różne.
7.  Zakończenie obrad zebrania wiejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 721 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019
Zarządzenie Nr 670/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd"
Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Zarządzenie Nr 652/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organiza
Klauzula informacyjna RODO
Zarządzenie Nr 593/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami publicznymi i podmiotami pożytku publicznego za 2017 rok
Urzędnik wyborczy dla Gminy Janów
Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I właściwości terytorialnej, oraz siedzibie i czasie pracy
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów"
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Złoty Potok
Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok
Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok
Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
Zarządzenie Nr 548/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2018.
Odnawialne Źródła Energii - Ogłoszenie o naborze potencjalnych Grantobiorców
Zarządzenie Nr 549/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"
Zarządzenie Nr 545/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018