główna zawartość
artykuł nr 1

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 549/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"

Zarządzenie Nr 549/2018
Wójta Gminy Janów
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1.  Przeprowadzić konsultacje społeczne Regulaminu Naboru oraz Realizacji Projektu Grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów”
2.  Przedmiotem konsultacji jest zakres tematyczny „Regulaminu Naboru oraz Realizacji Projektu Grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 10 stycznia 2018  do 17 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 w formach:
-  badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Janów (bip.janow.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Janów (www.janow.pl),
-  publikacji przedmiotu konsultacji, o którym mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów (www.bip.janow.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Janów (www.janow.pl)

§ 3

1.   Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.

2.  Uwagi można zgłaszać osobiście, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 721 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019
Zarządzenie Nr 670/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd"
Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Zarządzenie Nr 652/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organiza
Klauzula informacyjna RODO
Zarządzenie Nr 593/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami publicznymi i podmiotami pożytku publicznego za 2017 rok
Urzędnik wyborczy dla Gminy Janów
Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I właściwości terytorialnej, oraz siedzibie i czasie pracy
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów"
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Złoty Potok
Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok
Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok
Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
Zarządzenie Nr 548/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2018.
Odnawialne Źródła Energii - Ogłoszenie o naborze potencjalnych Grantobiorców
Zarządzenie Nr 549/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"
Zarządzenie Nr 545/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018