główna zawartość
artykuł nr 1

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Janów, dn.09.10.2017 r.

 

RAPORT
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy   Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

1. Przedmiot konsultacji społecznych.
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w w/w przedmiocie.
Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 25.09.2017 r., a zakończyły się w dniu 06.10.2017 r.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: - na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne", - w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, w godzinach pracy Urzędu.

3. Przebieg konsultacji społecznych.
W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący w/w tematu.

4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych.
Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: - na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne" - w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Zarządzenie Nr 485/2017
Wójta Gminy Janów
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 25 września 2017 r. do 06 października 2017 r. do godziny 15.00.

§ 3

1. Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2. Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj

 

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu Uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji
Obwieszczenie o o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016
Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok
Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok
Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017.