główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji

JANÓW, 01.09.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY JANÓWZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JANÓW ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI

 

Zarządzenie to zmienia Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji z dnia 25 września 2017 roku. Zmianie ulega termin konsultacji społecznych.

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Janówinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Komitet ds. Rewitalizacji stanowić będzie natomiast forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji w Gminie Janów, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących procesu rewitalizacji dla Wójta Gminy Janów

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag oraz projektów do realizacji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz Uchwały ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 września 2017 roku do 30 września 2017 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: gmina@janow.pl 
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 1 w godzinach pracy Urzędu. 
  • W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 11 września 2017 roku. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji będą w okresie konsultacji dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janów.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Janów uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, który zostanie powołany w drodze Zarządzenia Wójta.

 

Wójt Gminy Janów

Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu Uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji
Obwieszczenie o o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016
Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok
Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok
Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017.